Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 04/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 304 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Sinh hoạt nơi cư trú là một trong những quyền cũng như nghĩa vụ quan trọng của mỗi một Đảng viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những quy định của pháp luật liên quan đến mẫu giấy giới thiệu nói chung và giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú nói riêng.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.

Nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đăng và nhân dân nơi cư trú

Căn cứ quy định tại Quy định số 213/QĐ/TW ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, cụ thể:

“ Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là Đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại bơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.”

Cụ thể, quy định tại Điều 2 – Quy định số 213/QĐ/TW, nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú:

“ 1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyển truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá Đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.”

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Căn cứ quy định tại mục 2.1 tại Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW về hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, quy định về mẫu giấy giới thiệu, cụ thể:

“ Thực hiện thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213.” Quý vị tham khảo mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú dưới đây:

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊA HÒA 

ĐẢNG ỦY THÔN AAA 

Số: 45-GGT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 08 năm 2021

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: – Chi ủy: Thôn AAA

               – Đảng bộ: xã Định Hòa

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ THÔN AAA

Giới thiệu đồng chí: TRỊNH THỊ VÂN A

Sinh ngày 02 tháng 08 năm 1989.

Kết nạp Đảng ngày 04 tháng 07 năm 2010, công nhận đảng viên chính thức ngày 04 tháng 10 năm 2011.

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ: xã Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Hiện cư trú tại: Xã Địa Hòa – Yên định – Thanh Hóa về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các động chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho Đảng viên Trịnh Thị Vân A hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày: 03/09/2021

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ xã Định Bình.

T/M ĐANG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã được chúng tôi quy định chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nêu lên quy định của pháp luật về trách nhiệm của Đảng viên đối với sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.

>>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin nghỉ việc

5/5 - (5 bình chọn)