Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thế nào?

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 25/08/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 129 Lượt xem
Đánh giá post

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lúc bấy giờ được lập theo Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013 / NĐ-CP được sửa đổi bổ trợ tại Nghị định số 97/2017 / NĐ-CP .

Mục lục bài viết

 • Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?
 • Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lập theo mẫu nào?
 • Sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt bao nhiêu?
 • Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thế nào?

Câu hỏi: Gia đình tôi được giao đất nông nghiệp để trồng lúa. Tuy nhiên sau đó thì tôi có sử dụng đất này để trồng một số cây lâu năm. Khi bên chính quyền xã phát hiện thì có nói sẽ lập biên bản xử phạt hành chính đối với gia đình tôi.
Vậy xin hỏi trường hợp này gia đình tôi sẽ bị xử phạt thế nào? Nếu lập biên bản thì phải sử dụng mẫu nào mới chuẩn quy định pháp luật? Tôi cảm ơn! – Nguyễn Hùng (Sóc Sơn).

Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?

Tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2019 / NĐ-CP lao lý thẩm quyền lập biên bản gồm :
– Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó thẩm quyền của quản trị Ủy ban nhân dân những cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính như sau :
+ quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền :

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 05 triệu đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

+ quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền :

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50 triệu đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

+ quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền :

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 500 triệu đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

– Công chức, viên chức được giao trách nhiệm triển khai thanh tra, kiểm tra việc quản trị, sử dụng đất đai và hoạt động giải trí dịch vụ về đất đai .
+ Công chức kiểm lâm được giao nghiệm vụ triển khai thanh tra, kiểm tra việc quản trị, sử dụng rừng được lập biên bản vi phạm hành chính so với hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất vào mục tiêu khác .
+ Công chức, viên chức Cảng vụ hàng không được giao trách nhiệm thực thi kiểm tra việc sử dụng đất cảng hàng không quốc tế, trường bay gia dụng. Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai ?

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lập theo mẫu nào?

Hiện nay, Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được sử dụng theo Mẫu Biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

CƠ QUAN (1)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số : …. / BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về……………………………………………………… (2)

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …. / …. / …….., tại ( 3 ) ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………. ( 4 )
Chúng tôi gồm :
1. Họ và tên : …………………………………………… Chức vụ : ………………………………..
Cơ quan : ………………………………………………………………………………………………….
2. Với sự tận mắt chứng kiến của ( 5 ) :
a ) Họ và tên : …………………………………………… Nghề nghiệp : ………………………….
Nơi ở lúc bấy giờ : …………………………………………………………………………………………
b ) Họ và tên : …………………………………………… Nghề nghiệp : ………………………….
Nơi ở lúc bấy giờ : …………………………………………………………………………………………
c ) Họ và tên : …………………………………………… Chức vụ : ………………………………..
Cơ quan : … ……………………………………………………………………………………………….
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính so với có tên sau đây :

<1. Họ và tên>: ……………………………………… Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : …. / …. / …….. ……………. Quốc tịch : ………………………………
Nghề nghiệp : … …………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại : ………………………………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:…………………; ngày cấp:…./…./……..;
nơi cấp:… ………………………………………………………………………………………………………

<1. Tên tổ chức vi phạm>:… ……………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp : …………………………………………………………………………………
Số GCN ĐK góp vốn đầu tư / doanh nghiệp hoặc GP xây dựng / ĐK hoạt động giải trí :
……………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp : …. / …. / ……………………………………… ; nơi cấp : …………………………………
Người đại diện thay mặt theo pháp lý ( 6 ) : ……………….. Giới tính : ……………………………….
Chức danh ( 7 ) : ……………………………………………………………………………………………
2. Đã có những hành vi vi phạm hành chính ( 8 ) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quy định tại ( 9 ) ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Cá nhân / tổ chức triển khai bị thiệt hại ( 10 ) : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
5. Ý kiến trình diễn của cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm : …………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
6. Ý kiến trình diễn của người tận mắt chứng kiến ( nếu có ) : ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Ý kiến trình diễn của cá thể / tổ chức triển khai bị thiệt hại ( nếu có ) : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
8. Chúng tôi đã nhu yếu cá thể / tổ chức triển khai vi phạm chấm hết ngay hành vi vi phạm .
9. Các giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính được vận dụng, gồm ( 11 ) : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
10. Tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm :

STT Tên tang vật vi phạm hành chính Đơn vị tính Số lượng Chủng loại Tình trạng Ghi chú

11. Giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ, gồm :

STT Tên giấy phép, chứng từ hành nghề Số lượng Tình trạng Ghi chú

Ngoài những tang vật vi phạm hành chính và những sách vở nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác .
12. Trong thời hạn ( 12 ) …. ngày thao tác, kể từ ngày lập biên bản này, ông ( bà )
( 13 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. là cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm có quyền gửi đến ông ( bà ) ( 14 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. để thực thi quyền báo cáo giải trình .
Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …….. / …… / ………., gồm …….. tờ, được lập thành ……….. bản có nội dung và giá trị như nhau ; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây ; giao cho ông ( bà ) ( 13 ) ……………………………………………………………………………………………………. là cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ .

Lý do ông ( bà ) ( 13 ) ………………………………………….. cá thể vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không ký biên bản ( 15 ) : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_____________
( 1 ) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản .
( 2 ) Ghi tên lĩnh vực quản trị nhà nước theo tên của nghị định lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đơn cử .
( 3 ) Ghi khu vực lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan thao tác của người có thẩm quyền lập biên bản .
( 4 ) Ghi vừa đủ những địa thế căn cứ của việc lập biên bản như : Kết luận thanh tra ; biên bản thao tác ; tác dụng ghi nhận của phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật, nhiệm vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính lao lý tại Điều 64 Luật giải quyết và xử lý vi phạm hành chính ; ….
( 5 ) Trường hợp cá thể vi phạm / người đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không xuất hiện hoặc cố ý trốn tránh hoặc vì nguyên do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người tận mắt chứng kiến hoặc mời đại diện thay mặt Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi xảy ra vi phạm để tận mắt chứng kiến .
( 6 ) Ghi họ và tên của người đại diện thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP ; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân ; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức triển khai không phải là doanh nghiệp .
( 7 ) Ghi chức vụ của người đại diện thay mặt theo pháp lý nếu là công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, công ty CP ; ghi chức vụ chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân ; ghi chức vụ của người đứng đầu tổ chức triển khai không phải là doanh nghiệp .
( 8 ) Ghi tóm tắt diễn đạt hành vi vi phạm ( ngày, giờ, tháng, năm, khu vực xảy ra vi phạm, … ), so với vi phạm trên những vùng biển cần ghi rõ tên tàu, hiệu suất máy chính, tổng dung tích / trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình dài .
( 9 ) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định lao lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đơn cử .
( 10 ) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức triển khai bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện thay mặt tổ chức triển khai bị thiệt hại và tên của tổ chức triển khai bị thiệt hại .
( 11 ) Ghi đơn cử tên những giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ giải quyết và xử lý vi phạm hành chính đã được vận dụng .
( 12 ) Ghi đơn cử thời hạn : Không quá 02 ngày thao tác, trong trường hợp cá thể / tổ chức triển khai vi phạm nhu yếu báo cáo giải trình trực tiếp ; không quá 05 ngày, trong trường hợp cá thể / tổ chức triển khai vi phạm báo cáo giải trình bằng văn bản .
( 13 ) Ghi họ và tên của cá thể vi phạm / người đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm. Nếu cá thể vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha / mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản .
( 14 ) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính .
( 15 ) Ghi rõ nguyên do theo từng trường hợp đơn cử : Cá nhân vi phạm / đại diện thay mặt tổ chức triển khai vi phạm không xuất hiện hoặc cố ý trốn tránh hoặc vì nguyên do khách quan khác …

mau bien ban vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa)

Sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt bao nhiêu?

Theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, chuyển đất trông lúa sang đất trồng cây nhiều năm thuộc trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
Do đó, việc mái ấm gia đình bạn sử dụng đất trồng lúa để trồng cây nhiều năm khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp lý .
Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2019 / NĐ-CP, hình thức và mức xử phạt so với hành vi vi phạm này như sau :
– Phạt tiền từ 02 triệu đồng – 05 triệu đồng : Diện tích đất chuyển mục tiêu trái phép dưới 0,5 héc ta ;
– Phạt tiền từ 05 triệu đồng – 10 triệu đồng : Diện tích đất chuyển mục tiêu trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta ;
– Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng : Diện tích đất chuyển mục tiêu trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta ;
– Phạt tiền từ 20 triệu đồng – 50 triệu đồng : Diện tích đất chuyển mục tiêu trái phép từ 03 héc ta trở lên .
Như vậy, tùy thuộc vào diện tích quy hoạnh đất chuyển mục tiêu trái phép mà mức xử phạt được lao lý khác nhau .
Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính :
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ra quyết định hành động xử phạt nếu phạt tiền đến 05 triệu đồng ( điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 91 ) ;
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ra quyết định hành động xử phạt nếu phạt tiền đến 50 triệu đồng ( điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 91 ) .

Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thế nào?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 91/2019 / NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm .
Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau :
– Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc : Thời hiệu được tính từ thời gian chấm hết hành vi vi phạm ;
– Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực thi : Thời hiệu được tính từ thời gian người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm ;

– Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến: Thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này và điểm a, b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, những hành vi vi phạm hành chính về đất đai lao lý tại Nghị định này mà không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này được xác lập là hành vi vi phạm đang được thực thi .
Trong thời hạn 02 năm, nếu tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm hành chính cố ý trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan, người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời gian chấm hết hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt .

Trên đây là giải đáp về Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gọi tới tổng đài  19006199  để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

>> Mẫu thông báo thu hồi đất như thế nào?

Đánh giá post