Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 23/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 301 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Sau quá trình dài xây dựng thì việc nghiệm thu công việc xây dựng là hết sức cần thiết và quan trọng. Nhiều chủ thể quan tâm theo dõi về vấn đề mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và một số vấn đề liên quan như nội dung định nghĩa biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cũng như các quy định của pháp luật về nghiệm thu công việc xây dựng, mời quý vị độc giả tham khảo bài viết sau đây.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là lập một văn bản ghi nhận những công việc, kiểm tra và thu nhận đảm bảo về việc đạt yêu cầu hay chưa để đưa vào sử dụng khi đã hoàn thành, bản nghiệm thu này được lập dựa trên bản vẽ, số đo để đưa ra kết luận về chất lượng, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

Nội dung biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cần nêu rõ chất lượng công trình có đạt hay không, có đáp ứng đúng với yêu cầu của bản thiết kế và quy chuẩn đưa ra hay không, cùng với đó là những ý kiến nghiệm thu khác cũng được trình bày rõ trong biên bản và cuối cùng là kết luận, cần nêu rõ quan điểm cũng như nghiệm thu công trình hay trình bày rõ những thiếu sót để hoàn thiện và sửa chữa

Vai trò của biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Có thể thấy sau khi hoàn thành công việc thì cần có biên bản nghiệm thu công việc. Đây là mẫu biên bản được sử dụng ngay sau khi nghiệm thu một công việc xây dựng nào đó của công ty, doanh nghiệp. Việc nghiệm thu công việc xây dựng là khâu quan trọng để kiểm định, kiểm tra và thu nhận công trình sau khi đã hoàn thành. Hiểu đơn giản thì đây là cách thức để các công trình của công ty doanh nghiệp được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chất lượng công trình để đảm bảo đã đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng. Khi đã có biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của các cơ quan có thẩm quyền công nhận tính hợp pháp và an toàn của công trình đã xây dựng được phép sử dụng.

Quy định pháp luật về nghiệm thu công việc

Căn cứ theo quy định tại điều 21 Thông tư sô 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

Điều 21. Nghiệm thu công việc xây dựng

1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

4. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên công việc được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

đ) Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu có).

5. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

c) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

6. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

7. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng chìa khóa trao tay:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu;

b) Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu.

8. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.”

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nhằm giúp độc giả quan tâm có thể theo dõi dễ dàng chúng tôi xin đưa ra Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: …………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) ……………..

– Ông: ……………………………………… Chức vụ: ………………………………….

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: …………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: …………………………………………………………………………….

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt :

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.   

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

Liệt kê tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng vv…

+ Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

+ Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

+ Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…

+ Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng đến bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

5/5 - (5 bình chọn)