Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 1037 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Để thay đổi người đại diện theo pháp luật thì các doanh nghiệp phải tổ chức họp và đưa ra quyết định về vấn đề này. Vậy Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào? Nó bao gồm nội dung gì? Sau đây chúng tôi xin cung cấp thông tin cho Quý đọc giả về câu hỏi này.

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật là loại văn bản ghi lại toàn bộ nội dung diễn ra trong buổi họp, bao gồm thông tin được thông báo, ý kiến của người tham gia, quyết định cuối cùng…

Mỗi cuộc họp đều có ít nhất một thư ký, nhân sự này có trách nhiệm kiểm tra danh sách tham gia và vắng mặt. Đồng thời, thư ký sẽ ghi chép toàn bộ thông tin theo diễn biến cuộc họp.

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật có vai trò như thế nào?

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, là định hướng là cơ sở để các doanh nghiệp sử dụng tham khảo để tiến hành ghi lại các nội dung đã thỏa thuận trong cuộc họp.

Biên bản cuộc họp là một loại tài liệu, có hiệu lực về mặt pháp lý.Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết; ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận được ghi nhận trong văn bản này để từ đó người có thẩm quyền quyết định về việc thay đổi người đại diện.

Đồng thời, biên bản này cũng xác nhận những cam kết của cá nhân, đơn vị theo danh sách công việc mà họ được phân công thực hiện. Nội dung biên bản cuộc họp sẽ giúp những nhân sự tham gia buổi họp kế tiếp hiểu và dễ dàng theo sát tình hình hơn.

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm những nội dung gì?

Thứ nhất: Đối với Biên bản họp Hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

– Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

– Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;

– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

– Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;

– Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

– Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Thứ hai: Đối với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

 – Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

– Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

– Chương trình và nội dung cuộc họp;

– Họ, tên chủ tọa và thư ký;

– Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

– Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

– Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

– Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

– Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

>>>>>>> Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định mới nhất

Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật có nội dung, dạng thức như sau:

Công ty TNHH ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-
                             , ngày …  tháng ..  năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Hôm nay, vào lúc … giờ  … ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

2. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5. Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Ông …………………… chức danh …………. chuyển sang đại diện pháp luật mới là Bà …………..………… – chức danh ………………………..

2/ Sửa đổi điều…. của Điều lệ công ty

Đại diện pháp luật: Bà ……………………..

Sinh ngày: ……………..     Dân tộc:                    Quốc tịch: …………

CMND số: ……………       Ngày cấp: …………..      Nơi cấp: ………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………….

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty nêu trên và sửa điều … trong điều lệ công ty

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ …. cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến Qúy bạn đọc về vấn đề liên quan đến Mẫu biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật.Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được giải đáp.

5/5 - (6 bình chọn)