Mẫu biên bản giao quỹ tiền mặt 2024

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2900 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy Mẫu biên bản giao quỹ tiền mặt 2024 là gì? Mẫu biên bản giao quỹ tiền mặt 2024

Cần đảm bảo những thông tin nội dung nào? Khách hàng quan tâm đến nội dung trên vui lòng theo dõi bài viết để có thêm thông tin hữu ích.

Biên bản giao quỹ tiền mặt là gì?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các doanh nghiệp là công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi người làm công tác kế toán phải làm một cách chi tiết và cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần thiết, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các bên phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các bên liên quan lập ra nhằm xác nhận việc hoàn tất bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các bên và thuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kế toán trong các công ty, doanh nghiệp đương nhiên sẽ được giao quản lý quỹ tiền mặt dùng cho chi tiêu hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, mua văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, khi kế toán đó chuyển vị trí hay chuyển công tác, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải tiến hành kiểm kê, sau đó bàn giao lại cho người tiếp nhận.

Hai bên cùng nhau thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản cụ thể trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp một cách thuận lợi.

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BÊN GIAO TIỀN

(Ký và nghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………………………………

Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: ……………………. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………………. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

TẢI DOWNLOAD MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT NĂM 2024

Cách viết biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi cụ thể thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại cần ghi cụ thể từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi cụ thể số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi cụ thể, chi tiết các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ không khiếu kiện đồng thời tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Lưu ý khi trình bày biên bản bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng, nhạy cảm và dễ phát sinh tranh chấp. Do đó trong quá trình lập biên bản bàn giao, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề dưới đây:

Khi lập biên bản giao nhận tiền mặt cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin của bên nhận, bên giao để lấy căn cứ đối chiếu khi phát sinh tranh chấp.

Ghi rõ đầy đủ số tiền bằng số và bằng chữ theo đúng số tiền hai bên giao nhận với nhau. Nội dung này không được phép tẩy xóa hoặc gạch số ở phần ghi số tiền để đảm bảo thể hiện đúng số tiền giao nhận.

Mẫu biên bản cần có đầy đủ chữ ký của hai bên, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cần lưu ý không sử dụng các từ nhiều nghĩa, tránh gây hiểu lầm khi lập biên bản. Đặc biệt, không nên dùng từ địa phương gây khó hiểu và giảm tính chuyên nghiệp của mẫu biên bản.

5/5 - (5 bình chọn)