Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 20/09/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 432 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là một hoạt động bắt buộc được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, nó còn khá mới đối với những người mới bắt đầu thực hiện công tác trong lĩnh vực đầu tư.

Do đó, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Căn cứ quy định tại Điều 72 – Luật Đầu tư năm 2020, quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, cụ thể:

“ 1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo gồm:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Cơ quan đăng ký đầu tư;

c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.

2. Chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện như sau:

a) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thục hiện dự án đầu tư, gồm các nội dụng sau: vốn đầu tư từ thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách Nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động;

b) Hằng quý, hằng năm, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý;

c) Hằng quý, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa bàn;

d) Hằng quý, hằng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác thuộc phạm vi quản lý (nếu có); báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

4. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.”

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Quý vị tham khảo Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

Kính gửi: (Cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày … tháng … năm … với các nội dung cụ thế sau đây:

1. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký) ……………………….., trong đó:

– Vốn góp (ghi rõ số vốn đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn);

– Vốn huy động (ghi sổ giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: ……………………………………………………………….

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: …………………………..

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn): ……………………………………………..

– Lợi nhận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ……………………………………

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký dầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có):

– Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:

– Doanh thu.

– Giá trị xuất, nhập khẩu.

– Lợi nhuận: ……………………………………………………………………………………………….

– Ưu đãi đầu tư được hưởng: ………………………………………………………………………..

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động ……………………………………………

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính : ……………………………………………………….

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: ……………………………………………………

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): ……………………………………….

– Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): Lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba: …………………………………………………..

– Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xay dựng và các quy định pháp luật khác.

 

                                                                                                  Nhà đầu tư

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

Như vậy, Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đã được chúng tôi trình bày trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trình bày một số nội dung quy định của pháp luật liên quan đến báo cáo thực hiện dự án đầu tư.

5/5 - (7 bình chọn)