Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Dự Bị Mới Nhất 2024

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 3393 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Đảng viên dự bị là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Na. Để được đứng trong hàng ngũ Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ những điều kiện theo quy định, bao gồm có Động cơ vào Đảng đúng đắn, mục tiêu chính trị đúng đắn, có phẩm chất đạo đức tốt, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.

Để trở thành một Đảng viên chính thức, Đảng viên sau khi được kết nạp còn phải trải qua 12 tháng dự bị. Trong thời gian này, Đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và phát huy phẩm chất chính trị và đạo đức, tham gia các hoạt động do Chi bộ Đảng tổ chức và đóng Đảng phí đầy đủ. Sau 12 tháng với tư cách là Đảng viên dự bị, nếu xét thấy Đảng viên dự bị có đủ điều kiện thì các cấp Đảng ủy sẽ xem xét quyết định để kết nạp Đảng viên chính thức. Như vậy, Đảng viên dự bị được hiểu là những người đã có đầy đủ điều kiện và đã được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để trở thành Đảng viên chính thức, người vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị. Đây được coi là quá trình để Đảng viên dự bị thử thách bản thân và thể hiện mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tại Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quy định:

“Một người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bịn mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, Cho bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ”.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là gì?

Sau khi đã thực hiện xong 12 tháng dự bị, Đảng viên dự bị sẽ phải làm Bản tự kiểm điểm đảng viên gửi đến gửi đến cơ quan lãnh đạo. Bản tự kiểm điểm Đảng viên là bản tự đánh giá năng lực, những điểm đã đạt được và nhứng điểm còn hạn chế của bản thân trong suốt quá trình hoạt động với tư cách là Đảng viên dự bị. Dựa trên cơ sở đó, các cấp lãnh đạo sẽ xem xét để quyết định cho Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất năm 2024

ĐẢNG BỘ 

Chi bộ …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng … năm 20…

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:

Ngày sinh:

Chức vụ Đảng:

Chức vụ chính quyền:

Chức vụ đoàn thể:

Đơn vị công tác:

Chi bộ:

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: 

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: 

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: 

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: 

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc x Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

4. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

5. Hạn chế, khuyết điểm:

6. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: 

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc  Tốt □ Trung bình □ Kém

1. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị

Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị là rất quan trọng vì nó đánh giá toàn bộ quá trình rèn luyện của Đảng viên trong 12 tháng dự bị. Dựa trên cơ sở đó, Đảng bộ mới xem xét kết nạp Đảng viên chính thức cho Đảng viên đang hoạt động với tư cách Đảng viên dự bị. Để một Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị được hoàn chỉnh thì người viết Bản kiểm điểm phải tự đánh giá được đầy đủ những nội dung sau:

1. Về tư tưởng chính trị: Trong mục này, Đảng viên dự bị cần phải thể hiện bản thân đã và đang thực hiện tốt đường lối cách mạng của với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, bảo vệ và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong học tập, không nhừng phấn đấu, nâng cao trình độ của bản thân.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả về việc thực hiện lối sống lành mạnh, có tinh thần chống quan liêu, tham nhũng, thực dụng, nói không đi đôi với làm, việc chấp hành quy định về những công việc mà Đảng viên được làm và không được làm, trung thực, khách quan trong việc tự phê bình những hạn chế của bạn thân.

3. Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Đánh giá về mức độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao, tinh thân trách nhiệm trong xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương và cơ quan – đơn vị.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Đảng viên tự đánh giá về ý thức chấp hành những nội quy, quy chế của Đảng, cơ quan – đơn vị, tinh thần trong việc tiếp thu và sửa chữa khuyết điểm của bản thân.

5. Khuyết điểm của bản thân: Đảng viên phải mạnh dạn thừa nhận những hạn chế của bản thân, tự phê bình những mặt hạn chế đó, ví dụ như chưa có cách sắp xếp công việc một cách khoa học, chưa mạnh dạn trong việc đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, tiến độ xử lý và giải quyết công việc còn chậm,…

6. Có biện pháp để khắc phục khuyết điểm của bản thân: Bản thân không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, kỹ năng, nhất là kiến thức về Đảng, tích cực học hỏi từu đồng nghiệp và những người xung quanh, đặt lượi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gần gũi và học tập từ nhân dân.

Từ những đánh giá trên, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

->>>> Tham khảo : bài thu hoạch cảm tình đảng

5/5 - (3 bình chọn)