Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1248 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Cũng như Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Lao động… Luật Dân sự cũng là một trong những ngành luật độc lập trong hẹ thống pháp luật Việt Nam. Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì những những lý do sau đây.

Khái niệm Luật Dân sự

Luật dân sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở bình đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự

Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong các giao dịch dân sự:

– Về quan hệ tài sản:

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản nhất định. Theo điều 172 Bộ Luật Dân sự khái niệm tài sản bao gồm: tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền, các quyền về tài sản. Tài sản trong Luật Dân sự được hiểu theo nghĩa rộng không chỉ là vật thuộc về ai, do an chiếm hữu, sử dụng, định đoạt mà bao gồm cả việc dịch chuyển tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác.

Trong quan hệ tài sản có 5 lĩnh vực điều chỉnh gồm:

+ Quan hệ sở hữu bao gồm cả sở hữu trí tuệ;

+ Quan hệ về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng;

+ Quan hệ về thừa kế;

+ Quan hệ về chuyển quyền sử dụng đất;

+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại;

Quan hệ tài sản có các đặc điểm sau:

+ Được hình thành theo quy luật giá trị nói chung là sự đền bù ngang giá. Sự đền bù là đặc trưng của các quan hệ dân sự. Tuy nhiên, trong giao dịch dân sự cũng tồn tại những quan hệ không mang tính chất đền bù tương đương (tặng, cho, thừa kế) . Nhưng những quan hệ này không phải là cơ bản và phổ biến.

+ Quan hệ tài sản luôn mang tính ý chí, đó chính là mục đích và động cơ của các chủ thể tham gia quan hệ tài sản. Tuy nhiên, ý chí của các chủ thẻ phải phù hợp với ý chí Nhà nước.

+ Đối tượng của quan hệ tài sản là những tài sản theo quy định của pháp Luật Dân sự và phải là những tài sản được phép lưu hành.

– Về quan hệ nhân thân:

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị thân nhân của cá nhân tổ chức được pháp luật thừa nhận. Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi chủ thể và về nguyên tắc không thể dịch chuyển cho chủ thể khác.

Quan hệ nhân thân mà Luật Dân sự điều chỉnh là:

+ Quan hệ nhân dân không gắn liền với tài sản như quyền tên gọi, quyền hình ảnh, quyền uy tín, quyền khai sinh;…

+ Quan hệ nhân thân không gắn liền với tài sản

Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

Phương pháp điều chỉnh được hiểu là cách thức tác động lên các quan hệ xã hội do ngành luật đó điều chỉnh. Cách thức tác động này nhằm hướng tới việc điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh, thay đổi hay chấm dứt sao cho phù hợp với điều kiện chính trị – kinh tế – xã hội cũng như đặc điểm của nhóm quan hệ xã hội đó.

Luật Dân sự có các phương pháp điều chỉnh là:

+ Phương pháp bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp Luật Dân sự.

+ Phương pháp tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia vào các quan hệ dân sự.

+ Phương pháp tự chịu trách nhiệm của các chủ thể trong quan hệ dân sự.

+ Tham gia quan hệ pháp Luật Dân sự

Trên đây là nội dung bài viết Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì? cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

5/5 - (5 bình chọn)