Hiện nay, loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 07/09/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 143 Lượt xem
Đánh giá post

Bảo hiểm xã hội là một trong những chủ trương phúc lợi quan trọng với người lao động. Tuy nhiên, không phải mọi loại hợp đồng lao động đều đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết dưới đây sẽ update mới nhất về những loại hợp đồng không phải đóng bảo hiểm xã hội .

Câu hỏi: Xin hỏi, tôi ký hợp đồng để làm các công việc thời vụ (thời hạn thường dưới 01 tháng và không cố định) thì tôi có phải tham gia bảo hiểm xã hội không? Hiện nay thì những loại hợp đồng lao động nào không phải tham gia bảo hiểm xã hội? Tôi cảm ơn!

Loại hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó, khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 giải thích về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là mô hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức triển khai mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia .

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội năm trước và những văn bản pháp lý khác không đưa ra pháp luật đơn cử về loại hợp đồng nào thì không phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, theo lao lý tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội thì những đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau :

1. Người lao động là công dân Nước Ta thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có :
a ) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo pháp luật của pháp lý về lao động ;
b ) Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng ;
c ) Cán bộ, công chức, viên chức ;
d ) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác làm việc khác trong tổ chức triển khai cơ yếu ;
đ ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân ; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân ;
e ) Hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân ; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân ship hàng có thời hạn ; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí ;
g ) Người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao lý tại Luật người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;
h ) Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương ;
i ) Người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã .

Với pháp luật trên, người lao động không thao tác theo những loại hợp đồng dưới đây thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm :
– Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;
– Hợp đồng lao động xác lập thời hạn ;

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 – dưới 12 tháng.

– Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng .
Theo lao lý mới nhất thì Bộ luật Lao động 2019 đã không còn ghi nhận về hợp đồng thời vụ. Do vậy, người lao động chỉ thực thi 02 loại hợp đồng là hợp đồng xác lập thời hạn và hợp đồng không thời hạn .
Bên cạnh đó, những loại hợp đồng sau đây cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội, gồm có :
– Hợp đồng thử việc : Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 được cho phép người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hợp tác về nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, thử việc chỉ vận dụng với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên. Đồng thời, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước cũng lao lý người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .
Do vậy, trường hợp người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc không thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .
– Hợp đồng khoán việc, hợp đồng công tác làm việc viên : Đây là những loại hợp đồng chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, được xác lập là loại hợp đồng dịch vụ. Do đó, người lao động thao tác theo những loại hợp đồng này không phải đóng BHXH bắt buộc …
Nói tóm lại, những loại hợp đồng sau đây sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội :
– Hợp đồng lao động dưới 01 tháng ;
– Hợp đồng thử việc ;
– Hợp đồng khoán việc ;
– Hợp đồng cộng tác viên .
Ngoài ra sẽ còn những loại hợp đồng khác không phải đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên bài viết này chỉ đưa ra những loại hợp đồng đang được sử dụng thông dụng lúc bấy giờ .

Có những loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH? (Ảnh minh họa)

Không đóng BHXH, người lao động được hưởng chế độ nào khác?

Về yếu tố này, tại khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 chỉ rõ :

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương tự với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .

Xét trong trường hợp của bạn làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, phía công ty vẫn  có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho bạn.

Theo đó, khoản tiền này sẽ tương tự với mức mà công ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo pháp luật .

Trên đây là giải đáp về loại hợp đồng nào không phải đóng bảo hiểm xã hội. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Hiện nay, đóng bảo hiểm xã hội được quy định thế nào?

Đánh giá post