Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 13538 Lượt xem
1.9/5 - (113 bình chọn)

Gen là một đơn vị vật chất di truyền có chức năng nhỏ bé nhất, chứa đựng các thông cần thiết cho việc hình thành, phát triển và hoạt động của một cá thể. Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng?

Câu hỏi: 

Kiểu gen nào dưới đây được xem là thuần chủng?

A. Aa

B. AA và aa

C. AA và Aa

D. AA, Aa và aa

Đáp án đúng A.

Kiểu gen được xem là thuần chủng là Aa, kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cập gen đều đồng hợp, giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định, các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

Kiểu gen bao gồm các alen về các tính trạng đang xét. Ví dụ: Aa, BB là các kiểu gen.

– Giống thuần chủng là giống gồm tất cả các cặp gen đều có các alen giống nhau. Ví dụ: AABB, AAbb,…

– Thể đồng hợp là cơ thể có chứa tất cả các cặp gen đều gồm 2 alen giống nhau. Ví dụ: AAbb,…

– Thể dị hợp là cơ thể chứa các cặp gen có 2 len khác nhau. Ví dụ: Aabb,…

Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cập gen đều đồng hợp, giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền đồng nhất và ổn đinh, các thế hệ con cháu sinh ra giống với thế hệ trước.

Đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng một gen. Ví dụ: AA, aa là các thể đồng hợp.

Dị hợp tử là mang trong mình 2 alen, 1 alen trội và 1 alen lặn. Và sẽ biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình của alen trội nếu trội hoàn toàn so với lặn, hoặc biểu hiện ra một kiểu hình hoàn toàn mới khi alen trội là trội không hoàn toàn.

Khi hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành nó.

Ở F2 ngoài các kiểu hình giống bố mẹ còn xuất hiện thêm các tính trạng khác được gọi là biến dị tổ hợp.

Biến dị tổ hợp: Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã làm xuất hiện các kiểu hình khác, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp.

Ý nghĩa của biến dị tổ hợp là làm phong phú di truyền ở những loài sinh vật có hình thức sinh sản hữu tính (giao phối).

1.9/5 - (113 bình chọn)