Kiến trúc thượng tầng là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 9680 Lượt xem
5/5 - (9 bình chọn)

Kiến trúc thượng tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng có những đặc điểm và tính chất gì? Các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng là gì? Tìm câu trả lời trong bài viết này cùng chúng tôi nhé.

Tìm hiểu kiến trúc thượng tầng là gì?

Kiến trúc thượng tầng là tập hợp các quan điểm: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với các thiết chế tương ứng: Nhà nước, đảng phái, nhà thờ, đoàn thể… được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Vì vậy, kiến ​​trúc thượng tầng là hiện tượng xã hội, là biểu hiện tập trung của đời sống tinh thần của xã hội, là mặt tư tưởng của hình thái kinh tế – xã hội, nó có vai trò quan trọng đối với các bộ phận. Các bộ phận khác của xã hội hợp thành cơ cấu kinh tế – xã hội hoàn chỉnh. – hình thức kinh tế.

Mỗi yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng có đặc điểm riêng, có quy luật phát triển riêng, nhưng không tồn tại riêng lẻ mà tác động qua lại lẫn nhau và cùng sinh ra trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng. Cuối cùng, không phải tất cả các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng đều có quan hệ như nhau với cơ sở hạ tầng của nó, có những yếu tố như: chính sách, pháp luật có mối quan hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng, có những yếu tố như triết học, tôn giáo và nghệ thuật chỉ có quan hệ gián tiếp với nhau.

Trong xã hội có giai cấp, kiến ​​trúc thượng tầng là giai cấp, tức là sự đấu tranh và là mặt chính trị – tư tưởng của các giai cấp đối lập, đặc trưng là sự thống trị về tư tưởng và chính trị của giai cấp thống trị. Trong số các bộ phận có kiến ​​trúc thượng tầng, nhà nước ta là tổ chức quyền lực cao nhất có vai trò quyết định, chính nhờ có nhà nước mà giai cấp thống trị mới thực hiện quyền thống trị của mình trên toàn thế giới, đối với mọi mặt của đời sống xã hội.

Tìm hiểu tính chất và đặc điểm của kiến thức thượng tầng

Các bộ phận khác nhau của kiến ​​trúc thượng tầng ra đời và có vai trò nhất định tạo nên bộ mặt tinh thần và tư tưởng của đô thị được phát triển trên một cơ sở hạ tầng nhất định, là cơ sở phản ánh của cơ sở hạ tầng. Nhưng không phải tất cả các bộ phận của kiến ​​trúc thượng tầng đều được liên kết như nhau với cơ sở hạ tầng của nó.

Nhưng trong xã hội có các giai cấp, một hệ tư tưởng chính trị, pháp quyền và các tổ chức tương ứng. Cũng như đảng chính trị, nhà nước là bộ phận quan trọng nhất, quyền lực nhất và là thành phần quan trọng nhất của kiến ​​trúc thượng tầng, thể hiện chế độ chính trị – xã hội này. Ngoài ra còn có các yếu tố khác chống lại các ý tưởng, quan điểm và tổ chức chính trị của các giai cấp thống trị.

Các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng: Kiến trúc thượng tầng của bất kỳ xã hội nào cũng là một cấu trúc phức tạp, có thể phân tích từ các góc độ khác nhau, do đó thể hiện các mối quan hệ đan xen và chi phối lẫn nhau. Nhìn một cách khái quát hơn, chúng ta có thể thấy rằng kiến ​​trúc thượng tầng của xã hội bao gồm: hệ thống các hình thái ý thức xã hội (ý thức chính trị, pháp quyền, tôn giáo, …) và các hình thái ý thức xã hội tương ứng. thể chế chính trị (Nhà nước, đảng phái chính trị, nhà thờ, v.v.).

Hiện nay ở Việt Nam kiến trúc thượng tầng như thế nào?

Sau khi đã tìm hiểu kiến trúc thượng tầng là gì, chúng ta cùng tìm hiểu hiện nay ở Việt Nam kiến trúc thượng tầng như thế nào nhé.

Về kiến ​​trúc thượng tầng ở Việt Nam, Đảng ta tuyên bố: Lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân Nội dung trọng tâm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng con người khỏi chế độ bóc lột, sự xấu hổ khi bị đánh đập và những người lao động bị trả lương thấp.

Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, nhiệm vụ thường xuyên là giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để chúng trở thành tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội là sự tiếp nối tư tưởng xã hội chủ nghĩa. cuộc cách mạng trong lĩnh vực kiến ​​trúc thượng tầng.

Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm nhân dân làm chủ thực sự của xã hội. Mọi quyền lực của xã hội đều thuộc về nhân dân. Việc thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm phát huy mọi năng lực sáng tạo, tích cực, chủ động của mọi cá nhân.

Trong Chương trình xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chỉ rõ: “Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân, liên minh giai cấp công nhân. với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. “Vì vậy, tất cả các tổ chức, bộ máy tạo nên hệ thống chính trị – xã hội không vì mục đích riêng mà phục vụ nhân dân, đáp ứng lợi ích và quyền lợi của người lao động.

Mỗi bước phát triển của cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng là một bước giải quyết mâu thuẫn giữa chúng. Sự phát triển và củng cố của cơ sở hạ tầng chi phối và củng cố các bộ phận của kiến ​​trúc thượng tầng là một quá trình. Quá trình diễn ra trong giai đoạn chuyển tiếp. Kiến trúc thượng tầng của xã hội có tính đối kháng giai cấp sâu sắc Tính chất giai cấp của kiến ​​trúc thượng tầng thể hiện ở sự đối kháng về quan điểm, tư tưởng, tư tưởng, đấu tranh tư tưởng của các giai cấp đối lập.

Như vậy, trên đây người viết đã đề cập cho bạn đọc những kiến thức bổ ích liên quan đến chủ đề kiến trúc thượng tầng là gì. Nếu bạn đọc có thắc mắc gì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé.

5/5 - (9 bình chọn)