Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 04/03/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 258 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể. Vậy Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi:

Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng?

A. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt.

B. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác.

C. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình quy định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại.

D. Tên dành riêng là các hằng hay biến.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B. Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng là Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể.

Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá 127 kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Trong chương trình dịch Free Pascal, tên có thể có độ dài tới 255 kí tự.

Ngôn ngữ Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường trong tên. Một số ngôn ngữ lập trình khác (ví dụ như C++) phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ, AB và Ab là một tên trong Pascal, nhưng lại là hai tên khác nhau trong C++.

Nhiều ngôn ngữ lập tình, trong đó có Pascal, phân biệt ba loại tên:

+ Tên dành riêng;

+  Tên chuẩn;

+ Tên do người lập trình đặt.

Tên dành riêng: Trong một số tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác. Những tên này được gọi là tên dành riêng (còn được gọi là từ khoá).

Ví dụ trong Pascal tên dành riêng: program; uses; const; type,… Tên dành riêng thường được dùng để khai báo (tên chương trình (program), thư viện (uses), hằng (const), biến (var),…), mở đầu (begin) và kết thúc (end) thân chương trình.

Còn tên chuẩn được ngôn ngữ lập trình dung với ý nghĩa nhất định nào đó, tuy nhiên người lập trình có thể khai báo và dùng chúng với ý nghĩa và mục đích khác. Tên chuẩn thường là hàm số học chuẩn (giá trị tuyệt đối (abs), bình phương (sqr), căn bậc hai (sqrt),…)

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng là đáp án B. Khái niệm là đúng về tên dành riêng là tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác.

5/5 - (8 bình chọn)