‘hư không’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 139 Lượt xem
Đánh giá post
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hư không “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hư không, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hư không trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hư không.

2. “ Phục sự hư-không ”

3. Như phang vào hư không?

4. Sức mạnh của hư không!

5. Tiếng nói của hư không.

6. + Đó cũng là hư không.

7. Ngài có thể làm nó ra từ hư không tuyệt đối, sự sáng tạo từ hư không.

8. Tôi từ hư không đến.

9. Tôi từ hư không mà tới.

10. Đừng nhìn những điều hư không!

11. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ Kinh Thánh, Cựu Ước (Sách Truyền đạo của Solomon): Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Hư không của sự hư không – thế sự hư không!)

12. Có lần ông gọi đời sống là : “ Hư-không của sự hư-không ” ( Truyền-đạo 2 : 17 ; 12 : 8 ) .
13. Điều đó cũng là sự hư-không ” .
14. Đừng theo đuổi những điều “ hư-không ”

15. Không thứ gì đến từ hư không.

16. Nhưng hắn không đến từ hư không.

17. Trí óc hư không và tăm tối

18. Ngậm nguyên khí mà mài hư không“.

19. Điều đó cũng là sự hư-không .

20. Bạn thực sự có hư không để đi?

21. Các bạn, các bạn có răng hư không?

22. Viên chức Cha của thực sự hư không.

23. Các nước “ toan mưu-chước hư-không ” nào ?
24. Các dân tộc bản địa toan “ mưu-chước hư-không ” nào ?

25. Tôi tạo ra anh ta từ trong hư không.

26. • Dân những nước “ toan mưu-chước hư-không ” nào ?
27. “ Triết-học và lời hư-không ” của trần gian
28. 4. ( a ) Từ “ hư-không ” ám chỉ điều gì ?

29. + Đó cũng là hư không, là đuổi theo luồng gió.

30. Đó cũng là hư không, là đuổi theo luồng gió.

31. Những tổn thương kì diệu mọc ra từ hư không.

32. Vậy ta nói trong lòng: “Đó cũng là hư không”.

33. Muốn để thả một thói quen xấu này hư không.

34. tất cả những gì chúng ta làm sẽ hóa hư không.

35. Hay là con đang gửi lời cầu nguyện tới hư không?

36. nên bao công lao hư không, tựa mây khói tan tành.

37. bao công lao ra hư không, tựa mây khói tan tành.

38. Điều đó cũng là sự hư-không ” ( Truyền-đạo 5 : 10 ) .

39. Sự hư không và thứ vô dụng chẳng ích lợi gì”.

40. Hao hết sức lực mà chỉ ra hư không, vô ích.

41. Nhiều người xoay qua theo đuổi các sự hư không nào?

42. Thí dụ: Ai bắt muôn vật phải phục sự hư không?

43. 5 Các nước thời nay đã “toan mưu-chước hư không” nào?

44. 2 : 1, 2 — Các dân tộc bản địa toan “ mưu-chước hư-không ” nào ?

45. Nếu có, họ thật sự đang theo đuổi một điều hư không!

46. Đời một nhà cai trị có thể là hư không (13-16)

47. 11 Càng nhiều lời,* càng hư không; con người được lợi gì?

48. Không Lý, Không Luận, Hư Không Siêu Hiện Thực tính Bão hòa

49. Phao-lô miêu tả hậu quả bằng chỉ một từ: sự hư không.

50. Bất khả hủy, bất khả tán, Thể nhược hư không vô nhai ngạn.

Source: https://tbtvn.org
Category: WIKI hỏi đáp

Đánh giá post