Hợp đồng nguyên tắc là gì? Những thông tin mới nhất năm 2024

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 10/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 1266 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Có nhiều người thắc mắc: “Hợp đồng nguyên tắc là gì?” Đây có phải là loại hợp đồng cụ thể không? Và có những thông tin gì nổi bật. Câu trả lời sẽ có ở bài viết này.

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng được sử dụng trong các giao dịch thương mại hoặc được dùng trong hợp đồng đại lý phân phối, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần,… Nó thực chất có một cách gọi cụ thể tương tự như “hợp đồng kinh tế”.

Bản chất của loại hợp đồng này là sự thỏa thuận của các bên, là cơ sở để chuyển nhượng và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên theo Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngày nay, hợp đồng nguyên tắc được sử dụng trên nhiều lĩnh vực. Hợp đồng này chính là một quy tắc thực nghiệm để chi phối mối quan hệ giữa các bên, thường chỉ thỏa thuận dành cho hành vi của các bên. Đây là hợp đồng quan trọng đối với doanh nghiệp.

Tổng hợp các thông tin có trong hợp đồng nguyên tắc

Nội dung cơ bản trong hợp đồng nguyên tắc

Những nội dung cơ bản phải có trong hợp đồng nguyên tắc bao gồm:

– Điều khoản định nghĩa

– Chủ thể của hợp đồng

– Đối tượng chính trong hợp đồng 

– Số lượng và chất lượng

– Giá cả, phương thức thanh toán giữa hai bên

– Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Trách nhiệm của các bên nếu nhu vi phạm hợp đồng

– Phương thức giải quyết tranh chấp

– Cam kết chung

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị gì?

Trong quá trình tiến hành đàm phán hợp đồng chính, chữ ký của hợp đồng nguyên tắc luôn được định hướng rõ ràng, các chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau. Chính vì vậy, thông qua hợp đồng này mà các bên có thể dựa vào để tiến hành ký kết các hợp đồng kinh tế chính thức hoặc có thể thêm phần phụ lục vào hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc có tác dụng thay thế chức năng hợp đồng chính nếu như 2 bên không chỉ định khối lượng hàng hóa/ dịch vụ cụ thể, rõ ràng hoặc giúp các bên có thể ký kết hợp đồng trong một khoảng thời gian cố định mà không cần ký kết nhiều hợp đồng khác.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc:

Dưới đây sẽ là một mẫu ví dụ cơ bản của hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————- 

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2020

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số: ……/HĐNT 1-16 

– Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các bên.

BÊN A (Bên bán) : CÔNG TY TNHH Nội thất ABC

Địa chỉ : [………]

Điện thoại : [………]  Fax : [………]

CNĐKDN số : [………] Cấp thay đổi lần 23 ngày: [………]

Tài khoản : [………]

Ngân hàng : Ngoại Thương TP.Hà Nội – Chi nhánh: [………]

Mã số thuế : [………]

Người đại diện : Ông [………]

Chức vụ : Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN B (Bên mua) : CÔNG TY CP XYZ

Địa chỉ : [………]

Điện thoại : [………]  Fax : [………]

CNĐKDN số : [………] Cấp thay đổi lần 05 ngày: [………]

Tài khoản : [………]

Ngân hàng : Ngoại Thương TP.Hà Nội – Chi nhánh: [………]

Mã số thuế : [………]

Người đại diện : Ông [………]

Chức vụ : Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên cùng đồng ý ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nội thất gỗ (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với các nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Tên hàng, Quy cách, Số lượng, Giá cả, Chất lượng

1.1. Quy cách, số lượng, đơn giá:

Bên A nhận cung ứng cho Bên B các loại vật tư tạm tính như sau:

Tên hàng, Quy cách: Nội thất gỗ các loại theo đơn đặt hàng của Bên B.

Số lượng: Theo từng đơn đặt hàng cụ thể

Đơn giá (Đồng): Giá tính theo thời điểm do Bên A ban hành

1.2. Chất lượng: Nội thất gỗ phải đúng tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

Điều 2: Phương thức giao nhận hàng

2.1. Đặt hàng: Khi có nhu cầu, Bên B gửi cho Bên A đơn đặt hàng bằng văn bản hoặc fax có nội dung rõ ràng số lượng, quy cách, chủng loại hàng hóa, điều kiện giao nhận, thời gian giao nhận, người nhận hàng và điều kiện thanh toán. Bên A có trách nhiệm xác nhận đơn đặt hàng của Bên B trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đơn đặt hàng và thực hiện giao hàng theo đơn đặt hàng. Đơn hàng được Bên A xác nhận (bằng văn bản hoặc qua Fax) được coi là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng.

2.2. Địa điểm giao nhận hàng: Tại các kho hoặc các chi nhánh của Bên A. Bên A ủy quyền cho các chi nhánh thay mặt Bên A thực hiện một phần của hợp đồng. Cụ thể như giao hàng và xuất hóa đơn tài chính cho Bên B khi Bên B mua hoặc nhận hàng tại Chi nhánh. Bên B giao dịch tại chi nhánh nào thì chi nhánh đó chịu trách nhiệm thay mặt Công ty thực hiện nội dung được ủy quyền này. Các chi nhánh được ủy quyền bao gồm:

1/ Công ty TNHH Nội thất gỗ ABC – Chi nhánh Hòa Bình.

2/ Công ty TNHH Nội thất gỗ ABC – Chi nhánh Đà Nẵng.

3/ Công ty TNHH Nội thất gỗ ABC  – Chi nhánh Vũng Tàu.

4/ Công ty TNHH Nội thất gỗ ABC  – Chi nhánh Nha Trang.

2.3. Thời gian giao nhận : trong vòng 03 ngày kể từ ngày Bên A xác nhận đơn đặt hàng hoặc thời hạn khác theo yêu cầu của Bên B thể hiện tại mỗi đơn đặt hàng cụ thể. Trường hợp Bên A chậm giao hàng thì Bên A phải chịu tiền lãi với lãi suất 0,2%/ngày đối với giá trị hàng chậm giao. Tuy nhiên thời gian giao chậm không quá 14 ngày, trường hợp Bên A chậm giao hàng quá 14 ngày thì Bên B được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng (bao gồm cả đơn đặt hàng) và Bên A phải chịu phạt 7% giá trị Hợp Đồng, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

2.4. Chi phí bốc xếp : Mỗi bên chịu một đầu.

2.5. Chi phí vận chuyển : Bên B chịu, trừ trường hợp nêu tại Điều 2.6 của Hợp Đồng.

2.6. Khi nhận hàng, Bên B phải kiểm nhận số lượng, quy cách hàng hóa. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng theo đơn đặt hàng thì lập biên bản tại chỗ và hai bên cùng xác nhận. Bên B có quyền từ chối nhận hàng không đúng yêu cầu, Bên A phải giao lại cho Bên B đầy đủ hàng đúng yêu cầu trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày giao hàng không đúng. Chi phí phương tiện vận chuyển phát sinh do việc giao hàng không đúng của Bên A sẽ do Bên A chịu trách nhiệm chi trả. Quá thời hạn 03 ngày mà Bên A không đầy đủ hàng đúng yêu cầu thì Bên B được quyền chấm dứt thực hiện Hợp Đồng (bao gồm cả đơn đặt hàng), Bên A phải chịu phạt 7%/giá trị đơn hàng vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

Điều 3 : Phương thức thanh toán

3.1. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Nội thất gỗ ABC theo thông tin tài khoản được tại phần đầu của Hợp Đồng đối với tất cả những lô hàng đã giao nhận tại các kho hoặc các chi nhánh của Bên A theo quy định tại Điều 2.

3.2. Thời hạn thanh toán: việc thanh toán được thực hiện theo từng đơn đặt hàng. Trừ khi đơn đặt hàng có thỏa thuận khác về thời hạn thanh toán. Thời hạn thanh toán mỗi đơn đặt hàng là trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hoàn tất giao nhận hàng theo đơn đặt hàng đó (thể hiện bằng biên bản giao nhận hàng hóa có đầy đủ chữ ký của đại diện hai bên). Nếu Bên B thanh toán trễ hạn theo quy định tại nêu trên thì Bên A sẽ tạm ngưng giao hàng cho đến khi Bên B thanh toán khoản nợ quá hạn, mặc dù còn mức dư nợ cho phép quy định tại Điều 4.1. Ngoài việc phải thanh toán đầy đủ khoản nợ quá hạn, Bên B còn phải trả thêm lãi suất 1.2 %/tháng trên tổng số tiền quá hạn.

Điều 4: Điều khoản chung

4. 1. Mức dư nợ tối đa là 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng). Trường hợp dư nợ đã đạt đến mức tối đa mà Bên B muốn đặt hàng tiếp tục thì Bên B phải thanh toán số nợ cũ để giảm xuống dưới mức dư nợ tối đa mặc dù chưa đến hạn thanh toán hoặc Bên B thực hiện mua theo phương thức thanh toán đủ ngay.

4.2. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng nếu hai bên có những thỏa thuận khác thì phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng.

4.3. Vào cuối mỗi tháng, hai bên cùng tiến hành làm “ Biên bản xác nhận công nợ” để xác nhận số dư nợ, lãi quá hạn thanh toán và các khoản phát sinh khác (nếu có). Biên bản này làm cơ sở cho những đợt thanh toán tiếp theo hoặc làm cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có). Bên B gửi lại cho Bên A biên bản này qua đường bưu điện hoặc bằng fax đều có giá trị như nhau. Việc xác nhận công nợ phải được thực hiện xong trước ngày 20 (hai mươi ) tháng sau. Nếu quá thời hạn trên, Bên B không xác nhận công nợ theo như thỏa thuận thì xem như chấp thuận các số liệu do Bên A đưa ra.

4.4. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận. Trừ trường hợp Bên B chấm dứt thực hiện Hợp Đồng nêu tại Điều 2.6 và Điều 3.2 của Hợp Đồng, mỗi bên được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt.

4.5. Hai bên phải thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng với nhau. Nếu có vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, hai bên phải bàn bạc giải quyết và lập biên bản. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì vụ việc sẽ do Tòa án cấp có thẩm quyền tại nơi đặt trụ sở chính của Bên Mua giải quyết. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết vụ kiện sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 5: Điều khoản cuối cùng

5.1. Trước khi thanh lý Hợp Đồng, mỗi bên phải hoàn thành nghĩa vụ đối với bên kia.

5.2. Hợp đồng này thanh lý khi:

– Hai bên cùng thống nhất thanh lý Hợp Đồng trước khi hết hiệu lực.

– Hợp Đồng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 5.5.

– Một trong hai bên đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo quy định tại Điều 4.4.

– Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp Đồng theo Điều 2.6 và Điều 3.2 của Hợp Đồng.

5.3. Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau.

5.4 Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2020. Trường hợp nếu có đơn đặt hàng xác nhận trước ngày 31/12/2020 thì đơn hàng đó vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi hoàn tất đơn đặt hàng (có biên bản giao hàng có đầy đủ chữ ký đại diện hai bên và Bên B hoàn tất thanh toán cho Bên A), trừ trường hợp Bên B yêu cầu hủy đơn đặt hàng đó.

    Đại diện bên A                                                                                  Đại diện Bên B

    Tổng giám đốc                                                                                 Tổng giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

    NGUYỄN VĂN A                                                                              NGUYỄN VĂN B

Trên đây là những thông tin về hợp đồng nguyên tắc. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các giao dịch và thỏa thuận của bạn trở nên dễ dàng hơn.

»»» XEM THÊM: Hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí 24/24 và những điều cần biết

5/5 - (1 bình chọn)