Hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1401 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là tập hợp một nhóm cá nhân là thành viên của loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc Công ty hợp danh. Đây là bộ phận sẽ thực hiện công việc về bàn bàn bạc, thảo luận và đưa ra những quyết định mang tính quan trọng nhất của công ty.

Thông thường, kỳ họp của Hội đồng thành viên sẽ được quy định tại điều lệ công ty, thường niên mỗi năm một lần (trừ trường hợp họp đột xuất). Những công việc được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng thành viên thường là những vấn đề quan trọng, ảnh hương nhiều nhất vá trực tiếp đến sự duy trì và phát triển của công ty như sửa đổi vốn điều lệ công ty, tạm dừng hoạt động của công ty,…

 Đứng đầu Hội đồng thành viên là chủ tịch Hội đồng thành viên, thay mặt Hội đồng thành viên đứng ra ký kết, ra quyết định quan trọng của công ty, đây cũng là người sẽ điều hành cuộc họp Hội đồng thành viên.

>>>> Tham khảo: Giám đốc Tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên tiếng Anh là The Board of members.

Ngoài ra hội đồng thành viên tiếng Anh được dịch nghĩa như sau:

 The board of members is an organization that gathers members of a limited liability company with two or more members, partnerships. Except for cases where members of the company are in detention or sentenced to imprisonment, they must authorize others to join the Board of members.

The Board of members is a group of individuals that are members of a type of limited liability company with two or more members or a partnership. This is the department that will perform the work of discussing, discussing and making the most important decisions of the company.

Normally, the meeting of the Members’ Council will be specified in the company’s charter, once a year annually (except for ad-hoc meetings). The work given at the Members’ Council meeting is often the most important issues, most influencing the company’s maintenance and development such as amendment of the company’s charter capital, suspension. activities of the company, …

The head of the Members ‘Council is the chairperson of the Members’ Council, who on behalf of the Members ‘Council signs and makes important decisions of the company, who will also manage the meeting of the Members’ Council.

Cụm từ tương ứng hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên công ty hợp danh có nghĩa tiếng Anh là The Board of members of partnership.

Hội đồng thành viên ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có nghĩa tiếng Anh là The Board of members of limited liability company with two or more members.

Chủ tịch hội đồng thành viên có nghĩa tiếng Anh là Chairman of the Board of members.

Thành viên hội đồng thành viên có nghĩa tiếng Anh là Members of the Board of members.

Chủ tịch công ty có nghĩa tiếng Anh là Company president.

Hội đồng cổ đông có nghĩa tiếng Anh là Shareholders.

Luật doanh nghiệp có nghĩa tiếng Anh là Enterprise Law.

>>>> Xem thêm: Phó giám đốc tiếng Anh là gì?

Ví dụ đoạn văn sử dụng hội đồng thành viên tiếng Anh viết như thế nào?

Trong lĩnh vực về doanh nghiệp có nhiều câu hỏi xoay quanh hội đồng thành viên, dưới đây là một số đoạn văn thường sử dụng hội đồng thành viên tiếng Anh:

– What are the rights and obligations of The Board of members of partnership?

– Có bắt buộc thành lập hội đồng thành viên hay không?- Is it compulsory to set up a board of members or not?

– Hội đồng thành viên hoạt động theo cơ chế nào? – What mechanism does The Board of members of partnership operate under?

>>>>> Tham khảo: Ban giám đốc tiếng Anh là gì?

5/5 - (4 bình chọn)