Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2274 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là một cơ quan quản lý của doanh nghiệp nào đó, theo đó hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty, từ đó quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần nhưng không bao gồm thuộc quyền cũng như nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

>>> Tham khảo: Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là: administrative Council

Hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh:

The Board of Directors is a governing body of a certain enterprise whereby the Board of Directors has full power on behalf of the company, thereby deciding to exercise the rights and obligations of joint-stock companies but does not include rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

>>> Tham khảo: Chi Cục thuế tiếng Anh là gì?

Danh mục từ liên quan hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Đại hội đồng cổ đông General Meeting of Shareholders
Chủ tịch của hội đồng quản trị Chairman of the board
Thành viên của Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors
Danh sách hội đồng quản trị List of board
Công ty cổ phần Joint stock company
Quyết định về chào bán cổ phần Decision on share offer
Điều lệ công ty Company rules

>>> Tham khảo: Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì?

Ví dụ cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng Việt Tiếng Anh
Hội đồng quản trị là gì? What is the board of directors?
Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị Rights and obligations of the board of management
quy định cụ thể về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần specifying the Board of Directors in the joint stock company
Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị Regulations on the Board of Directors and the Meeting of the Board of Directors
Cơ cấu tổ chức – Hội đồng quản trị Organizational Structure – Board of Directors
Quy định về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần Provisions on board members in joint-stock companies
Quyền, nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Rights, duties and functions of the Board of Directors of a joint stock company
Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị Functions of the chairman of the board
Danh sách Hội đồng quản trị về quyền thủ hướng List of the Board of Directors on the right to defense
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Number of members of the Board of Directors
Cấu trúc hội đồng quản trị Board structure
Chức năng của chủ tịch Hội đồng quản trị Functions of the Chairman of the Board of Directors
Thành viên hội đồng quản trị độc lập Independent board members
Quy định bầu hội đồng quản trị Regulations on electing the board
Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước Talk about the board of management in state-owned enterprises
Phân biệt đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Distinguish the general meeting of shareholders and the Board of Directors
Hội đồng quản trị Archives Board of Archives
Tiêu chuẩn và đặc điểm của hội đồng quản trị Standards and characteristics of the board
Cuộc họp hội đồng quản trị gồm những ai tham gia? Who does the board meeting consist of?
Vai trò thực của hội đồng quản trị The real role of the board
Chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trị Professionalize the board
Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị Regulation on organization and operation of the board of managemen
Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị của cơ quan cổ phần Conditions for being a member of the board of management of a shareholding agency
Chủ tịch hội đồng quản trị  có nên kiêm giám đốc không? Should the chairman of the board be concurrently the director?

 

 

 

 

 

 

>>> Tham khảo:  Phó giám đốc tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)