Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023 gồm những gì?

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 621 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Tạm ngừng kinh doanh công ty gặp khó khăn là nhu cầu của nhiều chủ doanh nghiệp. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh như thế nào? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023 gồm những gì?  Cùng TBT Việt Nam tìm hiểu qua bài viết, Quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích cho mình khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì ?

1/ Đối với doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 57 Nghị Định số 78/2015-NĐ/CP, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

2/ Đối với hộ gia đình

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 78/2015-NĐ/CP, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với hộ gia đình bao gồm:

– Thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh.

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở đâu?

Ngoài việc giải đáp thắc mắc: Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023 gồm những gì? Chúng tôi tiếp tục làm rõ về địa điểm tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho Quý khách hàng.

1/ Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

2/ Đối với hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh phải gửi Thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Có nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng được không?

Ngoài cách thức nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp còn có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử, thông qua Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

(đường link:  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx).

Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Dưới đây là mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1/ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh

Tại Phục lục 21 Thông tư 02/2019-TT/BKHĐT quy định mẫu “Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp”:

CÔNG TY TNHH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/TB-

……., ngày …, tháng …, năm …

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH…

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………….……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……./……../……….. Nơi cấp: ………………………

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày……….tháng………năm ………….. cho đến ngày………tháng..…… năm…………..

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………..

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

2/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty.

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-

……, ngày …, tháng …, năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Nghị định số 78/2015-ND/CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH …;

– Xét tình hình thực tế của Công ty TNHH …,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH như sau:

Thời hạn tạm ngừng:……………..………..……(Từ …………. Đến ……….)

Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………….

ĐIỀU 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Phó Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …./.

Nơi nhận:

– Các phòng ban của Công ty TNHH …;

– Phòng Đăng ký kinh doanh…;

– Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

3/ Mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   …, ngày …, tháng …, năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …

Về việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH

Hôm nay ……., ngày …, tháng …, năm …, tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ ……………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

I/ Thành phần tham dự:

1/ Ông (bà)….……….……….….phần vốn góp……… đồng,đại diện …..…% tổng vốn điều lệ, tương đương ……………………..………% số phiếu biểu quyết.

2/ Ông (bà)………………….……phần vốn góp……… đồng,đại diện ……% tổng vốn điều lệ, tương đương ……………………….…….% số phiếu biểu quyết.

3/ Ông (bà)………………………phần vốn góp……… đồng, đại diện ….…% tổng vốn điều lệ, tương đương …………..……………….…% số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông (bà) …………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Ông (bà) ……………………………………………………

Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết: ……. người, đạt …… tổng số vốn điều lệ.

II. Mục đích cuộc họp:

Bàn bạc, thảo luận, biểu quyết việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH …

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận.

1/ Thời gian tạm ngừng: 12 tháng

– Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: …….…/………./……………….……..

– Thời điểm dự kiến kết thúc: …….…/……..…./……………………….

2/ Lý do tạm ngừng:

……………………………………………………………………………

Cùng với Biên bản này, Công ty TNHH……………………………….. sẽ tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được…..….. các thành viên Công ty nhất trí thông qua, được lập thành 0 bản, có giá trị pháp lý như nhau, …bản lưu tại trụ sở Công ty, … bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                         CHỦ TỌA                                                                                       THƯ KÝ

 CÁC THÀNH VIÊN

TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2023 gồm những gì? Đã được chúng tôi làm rõ qua nội dung bài viết. Quý vị còn những băn khoăn về tạm ngừng kinh doanh cần được hỗ trợ, hãy liên hệ Công Ty Luật Hoàng Phi chúng tôi theo số 1900 6560.

->>>>>>> Tham khảo thêm : thay đổi ngành nghề kinh doanh

5/5 - (5 bình chọn)