Hình thái kinh tế xã hội là gì?

  • Tác giả: nam tran |
  • Cập nhật: 29/10/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 350 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở một thời kỳ lịch sử nhất định, có kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp với một kiểu xã hội cụ thể, một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến ​​thức cao hơn tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất này. Cùng tìm hiểu hình thái kinh tế xã hội là gì qua nội dung bài viết này nhé.

Khái niệm hình thái kinh tế xã hội là gì?

Dưới các mặt của đời sống xã hội, sự thống nhất biện chứng được hình thành giữa các mặt khác nhau của đời sống xã hội tạo nên những xã hội cụ thể tồn tại trong một thời kỳ lịch sử nhất định.

Chủ nghĩa duy vật lịch sử được khái quát dưới phạm trù hình thái kinh tế – xã hội Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội trong một thời kỳ lịch sử cụ thể có kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng của xã hội đó, được sử đối với Một con người nhất định phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất và với kiến ​​trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng dựa trên những quan hệ sản xuất này.

Kinh tế – xã hội là một hệ thống tổng thể có kết cấu phức tạp, trong đó các mặt cơ bản là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến ​​trúc thượng tầng. Mọi mặt của hình thái kinh tế – xã hội Mọi xã hội đều có vị trí riêng và tác động qua lại và thống nhất với nhau. Lực lượng sản xuất là cơ sở vật chất – kỹ thuật của mọi hình thái kinh tế – xã hội.

Các hình thái kinh tế – xã hội khác Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định đến sự hình thành, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế – xã hội. Quan hệ sản xuất tạo cơ sở của xã hội và quyết định mọi quan hệ xã hội khác. Mỗi hình thái kinh tế – xã hội có một kiểu quan hệ sản xuất cụ thể. Quan hệ sản xuất là tiêu chí khách quan để phân biệt các chế độ xã hội. Kiến trúc thượng tầng được định hình và phát triển hợp lý.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng là công cụ để bảo vệ, duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng, từ đó, ngoài những mặt cơ bản đã nêu, còn hình thành các hình thái kinh tế – xã hội: gia đình, dân tộc và các mối quan hệ xã hội khác gắn bó với các mối quan hệ của sản xuất và sự thay đổi với Sự thay đổi trong các mối quan hệ của sản xuất.

Như vậy, qua phân tích trên bạn đọc có thể hiểu được khái niệm hình thái kinh tế xã hội là gì rồi!

Ý nghĩa của hình thái kinh tế xã hội là gì?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mác là người đầu tiên đặt và giải quyết một cách khoa học những vấn đề của chủ nghĩa duy vật biện chứng trên lịch sử. Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã chỉ ra nguồn gốc và động lực của ngoại cảnh. Về sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội thông qua hệ thống các quy luật khách quan của xã hội.

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội đã phê phán những quan niệm duy tâm, siêu hình về lịch sử. Các quy luật cơ cấu và quy luật phổ biến, đều tác động đến những hình thái kinh tế – xã hội nhất định, có những đặc điểm riêng do những điều kiện lịch sử – xã hội khác nhau quy định. Vận dụng lý luận về các hình thái kinh tế – xã hội, các hiệp hội vào nước ta đôi khi đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, như từ năm 1976 khi đẩy mạnh công nghiệp hoá, nhưng không có điều kiện cần thiết đã xoá bỏ thành phần kinh tế tư nhân, bỏ qua quan hệ sản xuất nguyên liệu, cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp. v.v…

Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới từ sau Đại hội VI và từ đó quyền lãnh đạo sụp đổi mới này đã dần trở thành hiện thực và thu được kết quả xuất sắc.

+ Hình thành và phát triển hệ thống quản lý hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế nguyên liệu có nhiều thành phần, tuy nhiên, do nhà nước và chính phủ kiểm soát. Kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo.

+ Xây dựng hệ thống chính trị dựa trên nền tảng nhân dân cai trị, bảo vệ quyền dân chủ của mọi thành viên trong xã hội, kiểm soát nhân dân, v.v … + Mở

 rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu và vận dụng những giá trị mới của văn minh nhân loại. Tạo một môi trường tự do và sáng tạo. Hoạt động của mọi người vì dân giàu, nước xã hội mạnh mẽ, công bằng và văn minh.

Nội dung phân tích ở trên đã giúp bạn đọc biết được ý nghĩa của hình thái kinh tế xã hội là gì rồi.

Tìm hiểu sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội

Lịch sử phát triển của xã hội đã trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao.Tương ứng với quá trình đó là lịch sử của các hình thái kinh tế – xã hội theo những quy luật, đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội.Mác khẳng định rằng “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”.Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng.

Mối liên hệ tác động qua lại của các nhân tố này thể hiện sự tác động của các quy luật chung vào trong các giai đoạn của sự phát triển của lịch sử làm cho các hình thái kinh tế – xã hội phát triển như một tiến trình lịch sử tự nhiên.Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên của xã hội có nguồn gốc sâu xa từ sự phát triển của lực lượng sản xuất.Chính tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đã quy định một cách khách quan tính chất và trình độ của quan hệ sản xuất.

Do đó xét đến cùng lực lượng sản xuất quyết định quá trình vận động và phát triển của hình thái kinh tế – xã hội như quá trình lịch sử tự nhiên.Trong hệ thống các quy luật khách quan chi phối sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất.Mặt khác, sự tác động đến quá trình phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên còn thể hiện sự tác động trực tiếp, quan trọng của quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, v.v…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quá trình biến đổi của các hình thái kinh tế – xã hội trong quá trình phát triển lịch sử. Chúng bao gồm các điều kiện về môi trường địa lý, tính độc đáo của các nền văn hóa, truyền thống, hệ tư tưởng, tâm lý xã hội và các vấn đề dân tộc, v.v., tất cả đều có những ý nghĩa quan trọng nhất định. Kiểu tương tác giữa các tộc người tồn tại ở các giai đoạn khác nhau phụ thuộc vào nó. về bản chất của chế độ xã hội. Để xác định tính cụ thể và phân biệt sự khác nhau giữa các thời kỳ, theo xu hướng chủ đạo này, người ta sử dụng khái niệm thời đại.

Trên đây là nội dung bài viết về hình thái kinh tế xã hội là gì. Hy vọng với kiến thức trên sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

5/5 - (6 bình chọn)