Giáo trình Luật thương mại mới nhất 2024

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 1433 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Giới thiệu về Giáo trình Luật thương mại  

Trong quá trình đổi mới quản lí nhà nước về kinh tế, Luật Thương mại là lĩnh vực pháp luật có những thay đổi lớn theo xu thế mở rộng quyền tự do kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Bắt nhịp với những thay đổi này , trong các cơ sở đào tạo luật , môn học Luật Thương mại ( tiền thân là môn học Luật Kinh tế ) cũng có nhiều thay đổi về kết cấu và nội dung chương trình . Nhằm hướng tới mục tiêu phù hợp xu hướng phát triển về lí luận và thực tiễn của pháp luật thương mại , phù hợp với nội dung và chương trình đào tạo của nhà trường.

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội đã được biên soạn mới . Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam là học liệu chính thức sử dụng trong giảng dạy, học tập môn học Luật Thương mại và một số chuyên để tự chọn thuộc chương trình đào tạo cử nhân luật , cứ nhân chuyên ngành luật kinh tế  luật thương mại quốc tế và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với các cơ sở đào tạo khác, Giáo trình Luật Thương mại cũng có thể được sử dụng làm học liêu cho các môn học có nội dung tương tự như Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh.

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam gồm 2 tập với tổng số 23 chương, được kết cấu theo 5 phần lớn, đáp ứng nhu cầu nghiên cưu, đào tạo cơ bản về địa vị pháp lí của các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, về hợp đồng và hoạt động thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam.

Phần thứ hai: Địa vị pháp lí của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế .

Phần thứ ba: Quy chế pháp li về thành lập doanh nghiệp , tổ chức lại , giải thể và phả sản doanh nghiệp , hợp tác xã.

Phần thứ tư: Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại.

Phần thứ năm: Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án.

Thông tin tập thể tác giả Giáo trình Luật thương mại  

– Đồng chủ biên

PGS.TS. Nguyễn Viết Tý

Nguyễn Thị Dung

– Tập thể tác giả

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh Chương 8, 16
TS. Trần Thị Bảo Ánh Chương 3, 15, 20
TS. Bùi Ngọc Cường Chương 4, 6
TS. Nguyễn Thị Dung Chương 1, 11, 12, 17
PGS.TS. Trần Ngọc Dũng Chương 10
TS. Vũ Phương Đông Chương 9, 18
PGS.TS. Nguyễn Viết Tý Chương 2, 13, Chương 14 (Mục I, II)
TS. Nguyễn Quý Trọng Chương 7, 22
TS. Nguyễn Thị Yến Chương 5, 23
PSG.TS. Vũ Thị Lan Anh Chương 21
PGS.TS. Trần Thị Thu Phương Chương 14 (Mục III)
TS. Vũ Đặng Hải Yến Chương 19

Mục lục Giáo trình Luật thương mại  

– Mục lục Giáo trình Luật thương Việt Nam mại  tập I

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về luật thương mại Việt Nam

Chương 1: Tổng quan về luật thương mại Việt Nam

Chương 2: Thương nhân và hành vi thương mại

Phần thứ hai: Địa vị pháp lí cảu các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế

Chương 3: Địa vị pháp lí của doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Chương 4: Khái quát chung về công ty

Chương 5: Địa vị pháp lí của công ti hợp danh

Chương 6: Địa vị pháp lí của công ty cổ phần

Chương 7: Địa vị pháp lí của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương 8: Địa vị pháp lí của doanh nghiệp nhà nước

Chương 9: Một số vấn đề pháp lí về nhóm công ty

Chương 10: Địa vị pháp lí của hợp tác xã

Phần thứ ba: Quy chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Chương 11: Pháp luật về thành lập doanh nghiệp

Chương 12: Pháp luật về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Chương 13: Pháp luật về phá sản

– Mục lục Giáo trình Luật thương mại tập II

Phần thứ tư: Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại

Chương 14. Những vấn đề chung về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại

Chương 15. Pháp luật về mua bán hàng hóa trong thương mại

Chương 16. Pháp luật về trung gian thương mại

Chương 17. Pháp luật về xúc tiến thương mại của thương nhân

Chương 18. Pháp luật về dịch vụ logistics

Chương 19. Pháp luật về nhượng quyền thương mại

Chương 20. Pháp luật về mua bán doanh nghiệp

Chương 21. Chế tại trong thương mại

Phần thứ năm: Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án

Chương 22. Những vấn đề chung về giải quyết tranh chấp thương mại

Chương 23. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Đánh giá về Giáo trình Luật thương mại  

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập I có 13 chương , cung cấp những kiến thức chung về môn học Luật Thương mại , về địa vị pháp lí của các loại chủ thể kinh doanh và quy chế pháp li về thành lập , tổ chức lại , giải thể , phá sản doanh nghiệp , hợp tác xã .

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập II có 10 chương , cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn về hợp đồng và hoạt động thương mại , chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án.

Tập I và Tập II bao gồm nội dung cơ bản và nội dung chọn lọc để phù hợp với kết cấu chương trình đào tạo của mỗi ngành học đang áp dụng tại Trường Đại học Luật Hà Nội, bao gồm ngành Luật học, ngành Luật Kinh tế và ngành Luật Thương mại quốc tế … Được hoàn thành có sự kế thừa các giáo trình đã xuất bản , tập thể tác giả đã tiếp tục phát triển kiến thức về li luận , thực tiễn , nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cử nhân luật theo học chế tin chỉ.

Danh sách một số Giáo trình Luật thương mại của trường khác để tham khảo

Giáo trình Luật Thương mại  tập một– NXB Giáo dục của tập thể tác giả:

Bùi Ngọc Cường (Chủ biên): Chương III

Đồng Ngọc Ba: Chương I, IV, V

ThS. Vũ Đặng Hải Yến: Chương II.

Giáo trình Luật Thương mại  tập hai– NXB Giáo dục biên soạn bởi:

Bùi Ngọc Cường (Chủ biên)

Đồng Ngọc Ba: Chương VI, IX, X

Lê Đình Vinh: Chương VII

Đoàn Trung Kiên: Chương VIII

5/5 - (5 bình chọn)