Dòng điện không đổi là?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1531 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Dòng điện không đổi là?

A. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian.

B. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian.

C. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

D. Dòng điện có chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.

Đáp án đúng C.

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian, cường độ dòng điện không đổi được tính theo công thức: I=qtI=qt, trong đó, q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt electron tự do.

Chiều của dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương trong vật dẫn. Chiều quy ước của dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các hạt điện tích trong kim loại đó.

Dòng điện chạy trong vật dẫn có thể gây những tác dụng phụ: tác dụng từ, nhiệt, cơ, hóa, sinh… trong đó tác dụng từ là tác dụng đặc trưng nhất.

Trị số của dòng điện cho biết mức độ mạnh hay yếu của dòng điện. Đại lượng này được đo bằng ampe kế và có đơn vị là ampe(A).

Nếu có một đại lượng điện tích ∆q dịch chuyển qua tiết diện S của dây dẫn trong thời gian ∆t thì cường độ dòng điện là: I=ΔqΔtI=ΔqΔt  (1)

Vậy cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng ∆q dịch chuyển qua tiết diện thẳng và vật dẫn trong khoảng thời gian ∆t và khoảng thời gian đó.

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian. 

Thay cho  công thức (1), cường độ dòng điện không đổi được tính theo công thức: I=qtI=qt

Trong đó, q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian  t.

Đơn vị của cường độ dòng điện trong hệ SI là ampe được xác định là: 1A=1C1s1A=1C1s

Ampe là một trong bảy đơn vị cơ bản của hệ SI.

Đơn vị của điện lượng là Culông (C), được định nghĩa theo đơn vị ampe: 1C = 1 A.s.

5/5 - (5 bình chọn)