Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi chúng ta phải biết?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 3753 Lượt xem
4.8/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi chúng ta phải biết?

A. kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc

B. ra sức đón nhận cái mới

C. đầu tư phát triển kinh tế

D. quên đi quá khứ của cha ông

Đáp án đúng A.

Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi chúng ta phải biết kế thừa tinh hoa văn hóa của dân tộc, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

Nhiệm vụ của văn hóa

– Vai trò: Là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

– Nhiệm vụ:

+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

+ Nền văn hóa stein tiến thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

– Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

– Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

– Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

4.8/5 - (6 bình chọn)