Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 13098 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của một giai cấp nhất định. Vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ?

Câu hỏi: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ?

  1. Của nhân dân lao động
  2. Của tất cả mọi người trong xã hội
  3. Của những người lãnh đạo
  4. Của giai cấp công nhân

Đáp án đúng là đáp án A: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng:

Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật. Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa: là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, vì những thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.

Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc:

+ Tính nhân dân thể hiện: Nhà nước của ta là nhà nước của dân, vì dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí; thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

+ Tính dân tộc thể hiện: nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; nhà nước có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích cho cộng đồng các dân tộc VN và thực hiện đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà nước Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất:

– Dân chủ: Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xh của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

– Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện:

+ Mang bản chất giai cấp công nhân.

+ Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

+ Lấy hệ tư tưởng Mác – Lê – nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.

+ Là nền dân chủ của nhân dân lao động.

+ Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

5/5 - (5 bình chọn)