Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 30/12/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 475 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Pháp luật có những đặc trưng riêng mà các quan hệ xã hội khác không có. Vậy đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

Câu hỏi:

Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính giáo dục, thuyết phục.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là đáp án: B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc là thừa nhận, mang tính bắt buộc phải thực hiện và được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình.

Đặc trưng của pháp luật thể hiện ở các yếu tố tính quy phạm phổ biến; tính quyền lực bắt buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Trong đó có thể thấy tính quyền lực, bắt buộc chung là đặc trưng riêng biệt chỉ có ở pháp luật mà không có ở các quan hệ xã hội đạo đức hay quan hệ xã hội khác.

Tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật biểu hiện:

+ Pháp luật do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Pháp luật mang tính quyền lực nhà nước thể hiện  pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức trong toàn xã hội và được áp dụng chung trong cộng đồng. Không có ai hay chủ thể nào có quyền đặt ý chí chủ quan của mình vào quyết định là thực hiện hay không mà đều cần tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật.

+ Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung và các quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức nên được pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, ở mức độ có hành vi chống đối thì sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Điều này đã góp phần tạo ra sự công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là đáp án: B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

5/5 - (8 bình chọn)