Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 7372 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Pháp luật và đạo đức đều là những quy phạm xã hội để điều chỉnh hành vi xử sự của con người. Giữa pháp luật và đạo đức thường xuyên có những mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệt. Vậy đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

Câu hỏi:

Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

D. Tính giáo dục, thuyết phục.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là đáp án B. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. Pháp luật là những quy định bắt buộc chung đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức là những quan điểm, quan niệm của con người về các phạm trù thuộc đời sống tinh thần của xã hội nhờ đó con người tự nhận thức, tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp trước những lợi ích đặt ra. Đạo đức được thể hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức trong toàn xã hội và được áp dụng chung trong cộng đồng. Không có ai hay chủ thể nào có quyền đặt ý chí chủ quan của mình vào quyết định là thực hiện hay không mà đều cần tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật.

Pháp luật có tính quyền lực bắt buộc chung và các quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức nên được pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, ở mức độ có hành vi chống đối thì sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Điều này đã góp phần tạo ra sự công bằng và bình đẳng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể.

=> Do đó đáp án đúng cho câu hỏi Đặc trưng nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là đáp án B. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.

5/5 - (5 bình chọn)