Công văn tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 19/08/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1552 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Công văn là văn bản thường xuyên được sử dụng để giao tiếp giữa các đơn vị. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài hay người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì thế các văn bản trong đó có công văn cần được thực hiện dịch sang tiếng Anh.

Công văn là gì?

Công văn là một hình thức văn bản sử dụng trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp dùng trong việc trao đổi, hướng dẫn công việc của cấp trên với cấp dưới, của cơ quan nhà nước hướng dẫn thực hiện cho các đơn vị hoạt động có liên quan.

Công văn tiếng Anh là gì?

Công văn tiếng Anh là Official dispatch, về định nghĩa công văn trong tiếng Anh, có thể hiểu như sau:

Official dispatch is a form of document used by state agencies, social organizations and enterprises to exchange and guide the work of superiors and subordinates and guidance of state agencies made for the relevant operating units.

Một số văn bản được dịch sang tiếng Anh

Về pháp lý, một số loại hình văn bản sau đây sẽ được dịch sang tiếng Anh như: Hiến pháp, Luật, Nghị định, Thông tư…

– Hiến pháp tiếng Anh là Constitution

– Luật trong tiếng Anh là The law

– Nghị định trong tiếng Anh là Decree

– Thông tư trong tiếng Anh là Circulars

Những cụm từ thường sử dụng trong công văn tiếng Anh

– Mẫu công văn tiếng Anh là gì?

Mẫu công văn tiếng Anh là sample dispatch.

Mẫu công văn là văn bản được lập sẵn bao gồm các tiêu đề, người thực hiện soạn thảo sẽ dựa vào đó để ghi thông tin phù hợp hoàn thiện công văn.

– Định nghĩa của mẫu công văn theo tiếng Anh có thể dịch ra như sau:

The dispatch from is a prepared document that includes the titles and the draftsman will use it to record appropriate information to complete the dispatch.

– Công văn phúc đáp tiếng Anh là gì?

Công văn phúc đáp tiếng Anh là Written response.

Công văn phúc đáp là văn bản do cá nhân, tổ chức dùng để trả lời các câu hỏi, yêu cầu hoặc trả lời khi nhận được công văn của cơ quan có thẩm quyền

– Công văn phúc đáp có thể hiểu theo tiếng Anh như sau:

A response letter is a document used by an individual or organization to answer question, requests or answers when receiving a dispatch from a competent authority.

– Công văn giải trình tiếng Anh là gì?

Công văn giải trình tiếng Anh là written explanation.

Công văn giải trình là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giải thích về công việc hay khi thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Công văn giải trình có thể hiểu bằng tiếng Anh như sau:

Official letter of explanation means an agency, organization or individual providing information, explaining a job or performing tasks in accordance with a request of a competent authority.

>>>> Tham khảo:

Thông báo tiếng Anh là gì?

Chuyên ngành tiếng Anh là gì?

Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?

5/5 - (5 bình chọn)