Công ty đại chúng là gì? Điều kiện công ty đại chúng?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 28/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 587 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Tại Việt Nam, mô hình công ty cổ phần đã xuất hiện từ rất lâutuy nhiên công ty đại chúng là mô hình công ty khá mới ở Việt Nam. Vậy Công ty đại chúng là gì? Điệu kiện công ty đại chúng? Bài viết xin gửi thông tin gửi tới Quý vị:

Công ty đại chúng là gì?

Theo quy định tại Điều 25, Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010, Công ty đại chúng trước hết là công ty cổ phần và thuộc một trong ba trường hợp sau:

– Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

– Công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp trên10 tỷ đồng Việt Nam.

Như vậy, công ty cổ phần đáp ứng một trong ba điều kiện nêu trên thì được coi là công ty đại chúng.

Ở hai trường hợp đầu tiên, trở thành công ty đại chúng là bản thân công ty lựa chọn. Trong trường hợp thứ ba, công ty cổ phần đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ và số cổ đông đã nêu trên sẽ trở thành công ty đại chúng nhưng phải thông qua thủ tục đăng ký công ty đại chúng. Cho nên kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày.Lúc này, công ty đại chúng thuộc sự quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước bên cạnh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện một công ty thành công ty đại chúng?

– Công ty đại chúng có vốn điều lệ từ 10 tỷ VNĐtrở lên.

– Khả năng sản xuất kinh doanh của công ty đại chúng phải có lãi 1 năm trước khi chào bán.

– Công ty đại chúng phải có ít nhất 100 nhà đầu tư không kể các tổ chức tài chính.

– Công ty đại chúng không quy định tỷ lệ và thời gian nắm giữ cổ phiếucủa các thành viên trong ban lãnh đạo công ty

Công ty đại chúng để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện:

– Công ty đại chúng phải có vốn điều lệ từ 80 tỷ VNĐ trở lên;

– Công ty đại chúng niêm yết phải là có lãi 2 năm trước khi niêm yết;

– Công ty đại chúng niêm yết có ít nhất 100 nhà đầu tư không kể các các tổ chức tài chính và có thêm điều kiện là 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

– Công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu ban lãnh đạo phải nắm giữ 100% trong 6 tháng đầu tiên và 50% trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày niêm yết.

Ngoài những thắc mắc cơ bản: Công ty đại chúng là gì? Điệu kiện công ty đại chúng? Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc thành lập công ty đại chúng qua các nội dung tiếp theo của bài viết. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua các nội dung dưới đây.

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng?

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

– Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

– Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông của công ty;

– Báo cáo tài chính những năm gần nhất của công ty.

Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng?

Công ty đại chúng có các quyền sau đây:

– Công ty đại chúng có quyền thu hồi mọi khoản lợi nhuận từ việc tiến hành mua hoặc bán chứng khoáncủa công ty trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày mua hoặc bán.

– Công ty đại chúng hoặc các cổ đông có quyền khởi kiện ra Tòa án khi có các tranh chấp phát sinh như thu hồi lợi nhuận từ các giao dịch trái pháp luật;

– Cá nhân, tổ chức trong công ty đại chúng có cổ phiếu đã đặt cọc theo một đợt chào mua có quyền rút vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian chào mua;

– Và các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

– Công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo quy định tại Điều 101 của Luật Chứng khoán năm 2006;

– Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Luật Chứng khoán theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán năm 2006 như: Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;Bảo đảm quyền lợi và đối xử công bằng với các cổ đông và những người có liên quan; Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty và theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về quản trị Công ty đại chúng;

– Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật Chứng khoán năm 2006;

– Công ty đại chúng phải báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn như: Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông lớn là cá nhân; Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

– Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo về cổ đông lớn hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho công ty đại chúng, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là phần tư vấn, nhằm giải đáp thắc mắc: Công ty đại chúng là gì? Điệu kiện công ty đại chúng? Quý vị có những quan tâm, đóng góp xin vui lòng liên hệ 1900 6560, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận.

->>> Tham khảo thêm : Văn phòng công chứng

5/5 - (5 bình chọn)