Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5162 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau. Vậy Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

Câu hỏi: Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là?

A. Giá trị hàng hóa

B. Giá trị sử dụng của hàng hóa

C. Giá trị lao động

D. Giá trị sức lao động

Đáp án

Đáp án đúng là đáp án B. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Theo kinh tế chính trị Mác cho rằng: “Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau”. Như vậy hàng hóa xuất phát từ quá trình lao động và tạo ra những sản phẩm thực tế cho con người. Con người sử dụng hàng hóa vào mục đích trực tiếp để trao đổi với nhau.

Hàng hóa có hai thuộc tính bao gồm giá trị và giá trị sử dụng. Trong đó giá trị của hàng hóa được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Còn giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, không kể nhu cầu đó được thỏa mãn trực tiếp hay gián tiếp.

Như vậy, Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:
+ Phương án A. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị hàng hóa là đáp án chưa chính xác bởi vì giá trị của hàng hóa được hiểu là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Giá trị sử dụng là công dụng mà hàng hóa mang lại cho con người.

+ Phương án C. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị lao động là đáp án chưa chính xác. Bởi vì giá trị lao động tạo nên hàng hóa có thể cao, nhưng không đồng nghĩa với việc hàng đó lại có thể tạo ra công dụng đảm bảo nhu cầu nào đó đối với con người.

+ Phương án D. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sức lao động là đáp án chưa chính xác bởi vì giá trị hàng hóa sức lao động được hợp thành từ giá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho bản thân người lao động; những phí tổn đào tạo người lao động để họ có được trình độ lành nghề thích hợp; giá trị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái người lao động. Giá trị sức lao động không phải là công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là giá trị sử dụng của hàng hóa.

5/5 - (5 bình chọn)