Có mấy bước giải bài toán trên máy tính?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4568 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Học sử dụng máy tính thực chất là giao cho nó việc mà ta muốn nó làm. Vậy có mấy bước giải bài toán trên máy tính?

Câu hỏi:

Có mấy bước giải bài toán trên máy tính?

A. 3 bước.

B. 5 bước.

C. 2 bước.

D. 4 bước.

Đáp án đúng B.

Có 5 bước giải bài toán trên máy tính là xác định bài toán, lựa chọn thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh và viết tài liệu.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Các bước giải bài toán trên máy tính như sau:

Xác định bài toán: mỗi bài toán được đặc tả bởi hai thành phần là Input và Output. Việc xác định bài toán chính là xác định rõ hai thành phần này và mối quan hệ giữa chúng. Các thông tin đó cần được nghiên cứu cẩn thận để có thể lựa chọn thuật toán, cách thể hiện các đại lượng đã cho, các đại lượng phát sinh trong quá trình giải bài toán và ngôn ngữ lập trình thích hợp.

Lựa chọn, thiết kế thuật toán: là bước quan trọng nhất để giải một bài toán. Mỗi thuật toán chỉ giải một bài toán nào đó, nhưng có thể có nhiều thuật toán khác nhau cùng giải một bài toán. Do đó người dùng cần thiết kế hoặc chọn một thuật toán phù hợp đã có để giải bài toán cho trước.

Viết chương trình: Việc viết chương trình là tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để điễn đạt đúng thuật toán. Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán. Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì cân phải tuân theo đúng quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

Hiệu chỉnh là việc thử chương trình với 1 số bộ Input tương ứng với Output đã biết trước, từ đó ta xác định được các lỗi của chương trình. Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

Viết tài liệu: Tài liệu rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm. Các bước có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

5/5 - (5 bình chọn)