Cơ chất là gì?

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 19/09/2022 |
  • Giáo dục |
  • 4137 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Cơ chất là gì?

A. Chất tham gia cấu tạo Enzim.

B. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng do Enzim xúc tác.

C. Chất tham gia phản ứng do Enzim xúc tác.

D. Chất tạo ra do Enzim liên kết với cơ chất.

Đáp án đúng C. 

Cơ chất là Chất tham gia phản ứng do Enzim xúc tác, Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống, ezim chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng, trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi là trung tâm hoạt động.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống, ezim chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà khồn bị biến đổi sau phản ứng.

– Cấu trúc:

+ Emzim có thể có thành phần chỉ là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.

+ Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim) được gọi là trung tâm hoạt động, thực chất đây là một chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim.

+ Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động của enzim tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Tại đây các cơ chất liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.

– Cơ chế tác động:

+ Thoạt đầu enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim- cơ chất. Sau đó bằng nhiều cách khác nhau enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm.

+ Liên kết enzim- cơ chất mang tính đặc thù vì thế mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

– Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzim 

Hoạt tính của enzim được xác định bằng lượng sản phẩm được tạo thành từ một lượng cơ chất trên một đơn vị thời gian. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim cụ thể như sau:

+ Nhiệt độ: Mỗi Enzim có một nhiệt độ tối ưu, tại đó Enzim có hoạt tính tối đa làm cho tốc độ phản ứng xảy ra nhanh nhất.

+ Độ pH: Mỗi Enzim có một độ pH thích hợp (đa số pH = 6 – 8).

+ Nồng độ cơ chất: Với một lượng Enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì lúc đầu hoạt tính của Enzim tăng sau đó không tăng.

+ Chất ức chế hoặc hoạt hóa Enzim : Có thể làm tăng hoặc ức chế hoạt tính của Enzim .

+ Nồng độ Enzim: Với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ Enzim càng cao thì hoạt tính của Enzim càng tăng.

– Vai trò của Enzim trong quá trình trao đổi vật chất

+ Làm tăng tốc độ của các phản ứng trong cơ thể à duy trì hoạt động sống của cơ thể.

+ Sử dụng các chất ức chế hoặc chất hoạt hóa để điều chỉnh hoạt tính của Enzim. Ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt Enzim là phản ứng ngừng lại.

5/5 - (6 bình chọn)