Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 23/03/2022 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 183 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất

A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị.

B. Chức năng tổ chức và xây dựng.

C. Chức năng đảm bảo trật tự, an ninh xã hội.

D. Chức năng tổ chức và giáo dục.

Đáp án đúng B.

Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất là Chức năng tổ chức và xây dựng, bởi Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hai chức năng cơ bản nhưng chức năng tổ chức và xây dựng là căn bản nhất, giữ vai trò quyết định, với nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội “mới chỉ là những công việc quét dọn trước khi xây dựng, chứ chưa phải là đích thân việc xây dựng”.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Chức năng của nhà nước là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước thể hiện bản chất nhà nước và nhằm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước trong giai đoạn phát triển cụ thể.

Chức năng của Nhà nước bao gồm các đặc điểm sau:

– Chức năng nhà nước không phải là những hoạt động cụ thể riêng biệt của nhà nước mà là sự khái quát hóa 1 số hay 1 nhóm hoạt động của nhà nước.

– Không thể xác định chức năng nhà nước theo hoạt động của nhà nước.

– Nhiệm vụ là những mục tiêu nhà nước cần đạt tới, vấn đề đặt ra cần giải quyết. Mục tiêu là những kết quả cần đạt tới, xác định trước, thể hiện ý chỉ chủ quan. Vấn đề khách quan đặt ra cần được nhà nước giải quyết, không phụ thuộc vào y chí chủ quan con người.

Chức năng đổi nội được biết đến là hoạt động chủ yếu được thực hiện trong phạm vi quốc gia; xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,….

Đảm bảo quyền tự do, dân chủ của mỗi người dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước cần vững vàng trong chính trị, luôn luôn chủ động phát hiện và ngăn chặn các thành phần bạo động, phản động, đảm bảo cho đời sống nhân dân được an toàn, ổn định; đưa các quy chế và áp dụng chế tài cụ thể để người dân nắm được và thực hiện nghiêm túc.

Nội dung chủ yếu của chức năng đối ngoại là bảo vệ đất nước trước khả năng tấn công xâm lược của kẻthù bên ngoài, thực hiện sự hợp tác với các quốc gia khác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và quốc phòng.

Các chức năng của Nhà nước đều có mối liên hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, luôn luôn thống nhất với nhau, bổ sung cho nhau, đối nội yếu thì không thể đối ngoại mạnh được và ngược lại.

Để thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại, nhà nước sử dụng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động khác nhau, trong đó có ba hình thức hoạt động chính là: Xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật.

5/5 - (5 bình chọn)