Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2443 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Câu hỏi:

Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi?

A. Vùng nhân
B. Chất tế bào
C. Màng sinh chất
D. Ribôxôm

Đáp án đúng A.

Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi vùng nhân, chất nhân của vi khuẩn là một phân tử ADN xoắn kép dạng vòng (2 sợi khép kín – dài độ 1mm) tạo nên TNS duy nhất của vi khuẩn. 

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

Di truyền là sự duy trì các đặc điểm qua nhiều thế hệ. Cơ sở vật chất của di truyền là nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể của vi khuẩn ví dụ như của E.coli gồm 5×106 đôi nucleotide chia thành nhiều đoạn gọi là gen, mỗi gen quyết định sự tổng hợp một protein đặc hiệu. Những protein đặc hiệu như enzyme và những cấu tạo khác của tế bào xác định tất cả các tính trạng của một cá thể.

Nhiễm sắc thể chịu sự nhân đôi trước khi phân bào. Do đó mỗi tế bào con nhận một bộ gen tương đương với tế bào mẹ. Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể là một quá trình chính xác, tuy nhiên mỗi gen có một xác xuất nhỏ về sai sót trong sao chép, do đó làm phát sinh đột biến. Đột biến xảy ra ngẫu nhiên không cần sự can thiệp của môi trường bên ngoài với một tần suất rất nhỏ từ 10-5 đến 10-9.

Chất nhân của vi khuẩn là một phân tử ADN xoắn kép dạng vòng (2 sợi khép kín – dài độ 1mm) tạo nên TNS duy nhất của vi khuẩn.

+ TNS này gồm nhiều đoạn gọi là gen.

+ Mỗi gen là một chuỗi nucleotid có trật tự nhất định mã hoá cho một protein cụ thể quy định một tính trạng cụ thể.

ADN vi khuẩn sao chép theo cơ chế nửa bảo tồn: 2 sợi tách rời nhau, mỗi sợi trở thành một khuôn để các bazơ mới bổ sung vào theo từng cặp Adenin – Thymin (A-T) hoặc Guanin – Cytozin (G-C), tạo nên sợi mới, hình thành hai ADN xoắn kép mới giống hệt phân tử ADN ban đầu.

5/5 - (4 bình chọn)