Chi phí lãi vay là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 646 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Chi phí lãi vay liên quan đến chi phí đi vay. Đó là giá mà người cho vay tính người vay đối với việc sử dụng tiền của người cho vay. Trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí lãi vay có thể thể hiện chi phí đi vay tiền từ ngân hàng, nhà đầu tư trái phiếu và các nguồn khác. Vậy chi phí lãi vay là gì?

Khái niệm chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay là khoản mà cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phải trả cho bên cho vay tương ứng với một khoản tiền đã vay, công thức được tính theo lãi suất nhân với số tiền nợ chưa thanh toán.

Chi phí lãi vay bao gồm:

+ Lãi tiền vay ngắn hạn

+ Lãi tiền vay dài hạn

+ Lãi tiền vay trên các khoản thấu chi (hạn mức tín dụng)

+ Lãi suất trái phiếu, nợ chuyển đổi (kể cả chi phí phát hành trái phiếu của trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi)

+ Lãi suất từ các khoản vay khác.

Chi phí lãi vay thường xuất hiện như một mục hàng trên bảng cân đối kế toán của công ty, vì thường có sự khác biệt về thời gian giữa lãi phát sinh và lãi phải trả. Nếu tiền lãi đã được tích lũy nhưng chưa được thanh toán, khoản lãi này sẽ xuất hiện trong phần “Nợ ngắn hạn” của bảng cân đối kế toán. Ngược lại, nếu tiền lãi đã được trả trước, thì khoản lãi này sẽ xuất hiện trong phần “Tài sản hiện tại” dưới dạng một khoản mục trả trước.

Đặc điểm của chi phí lãi vay

– Chi phí lãi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá.

– Chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực này.

– Chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Đối với các công ty, chi phí lãi vay sẽ phụ thuộc vào mức lãi suất chung trong nền kinh tế. Trong thời kỳ lạm phát, chi phí lãi vay sẽ tăng lên do hầu hết các doanh nghiệp phải gánh khoản nợ với lãi suất cao hơn và ngược lại trong thời kỳ lạm phát suy giảm.

Với các doanh nghiệp có khối lượng nợ lớn, chi phí lãi vay ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Trong thời gian khó khăn, các doanh nghiệp mắc nợ nặng có thể không đủ nguồn lực trong việc trả nợ. Do đó, các nhà đầu tư, phân tích cần chú ý tới các tỷ lệ khả năng thanh toán như nợ trên vốn chủ sở hữu và khả năng chi trả lãi vay.

Cách tính chi phí lãi vay

Thứ nhất: Tính chi phí lãi vay ngân hàng

Với cách tính lãi suất vay ngân hàng khi vay vốn gần như được mặc định với tất cả các khách hàng khi chọn dịch vụ vay tại các ngân hàng. Vì vậy để hợp lý bạn cần lắm được lãi suất vay để có sự lựa chọn phù hợp về số tiền và thời hạn trả nợ phù hợp với tình hình tài chính của bạn.

Công thức tính lãi vay phổ biến nhất các ngân hàng áp dụng chính là tính theo dư nợ giảm dần, cụ thể công thức như sau:

Lãi phải trả (tháng) = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay Số ngày thực tế duy trì dư nợ / 365

Thứ hai: Tính chi phí lãi vay cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức

Công thức tính chung như sau:

Lãi phải trả = Lãi trả theo tháng + Lãi trả lẻ ngày

Trong đó:

Lãi phải trả theo tháng = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay (năm) Số tháng thực tế duy trì dư nợ / 12

Lãi phải lẻ ngày = Dư nợ vay hiện tại x Lãi suất vay (năm) Số ngày thực tế duy trì dư nợ hiện tại lẻ tháng / 365

Chi phí lãi vay có phải là chi phí hoạt động không?

Chi phí lãi vay không phải là chi phí hoạt động. Chi phí phi hoạt động là khoản chi phí không liên quan đến các hoạt động hàng ngày chính của doanh nghiệp. Ví dụ, chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê, tiền lương hoặc tiếp thị.

Ví dụ: một công ty tiếp thị truyền thông xã hội nhỏ sẽ cần trả lương cho nhân viên của mình và trả tiền cho quảng cáo như một phần hoạt động kinh doanh của mình. Thanh toán khoản vay không trực tiếp là một phần công việc của nó. Chỉ những doanh nghiệp như ngân hàng mới có thể coi chi phí lãi vay trực tiếp là một phần hoạt động của họ.

Bằng cách báo cáo chi phí lãi vay như một chi phí phi hoạt động, việc phân tích tình hình tài chính của một công ty cũng dễ dàng hơn. Lợi nhuận được tính bằng cách tính đến tổng chi phí hoạt động trước tiên. Các chi phí ngoài hoạt động sau đó sẽ được khấu trừ, điều này có thể nhanh chóng cho chủ sở hữu thấy rằng nợ đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty họ như thế nào. Rõ ràng, các công ty có ít nợ hơn có lợi hơn các công ty có nhiều nợ hơn

Trên đây là nội dung bài viết chi phí lãi vay là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

5/5 - (6 bình chọn)