#1 Tìm hiểu Chi cục Thuế quận Tân Bình

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 17/12/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 600 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chi cục thuế là các chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đây là tổ chức trực thuộc Cục thuế có chức năng, nhiệm vụ nhất định.

Nhằm giúp Khách hàng  biết rõ các thông tin liên quan về địa chỉ, số điện thoại, chức năng nhiệm vụ của Chi cục thuế quận Tân Bình chúng tôi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Địa chỉ của Chi cục Thuế quận Tân Bình:

Địa chỉ hiện nay của Chi cục Thuế quận Tân Bình là: số 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc của Chi cục Thuế quận Tân Bình:

Giờ làm việc của Chi cục Thuế quận Tân Bình từ thứ Hai đến sáng Thứ bảy, cụ thể như sau:

+ Sáng: 8:00 đến 11:30

+ Chiều: 13:30 đến 17:00

+ Thứ bảy: 08:00 đến 11:30

Chiều Thứ bảy và chủ nhật: đóng cửa.

Số điện thoại của Chi cục Thuế quận Tân Bình:

(028)3810 2090.

Nguyễn Ngà (Chi cục Trưởng): 38102097.

Trang web của Chi cục Thuế quận Tân Bình:

https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/web/neoportal/chi-cuc-thue

Trên đây là Website chính thức của Chi cục Thuế quận Tân Bình qusy khách hàng có thể truy cập vào trang web để tìm hiểu những thông tin mà mình đang tìm kiếm.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tân Bình:

Ban lãnh đạo Chi cục Thuế bao gồm 05 đồng chí, cụ thể như sau:

+ Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Ngà (Huân chương Lao động Hạng III).

+ Các Phó Chi cục Trưởng bao gồm:

Ông Lê Phú Tuyến (Bí thư Đảng ủy).

Ông Trần Quang Sanh.

Bà Lê Thị Hồng.

Bà Trần Thị Thu Hà.

Chi cục Thuế quận Tân Bình là một trong những đơn vị có số thu cao thuộc hệ thống ngành Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm liền Chi cục Thuế luôn được Bộ Tài chính công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được cấp trên khen tặng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua, Huân chương Lao động và các danh hiệu cao quý khác.

Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế quận Tân Bình:

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được quy định cụ thể tại Quyết định số 110/QD-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được tổ chức như sau:

a) Chi cục Thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ đầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học.

– ĐỘi Kiểm tra nội bộ.

– Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.

– Đội tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Trước bạ và thu khác.

– Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.

– Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

b) Chi cục Thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:

– Đội Tuyển truyền – Hỗ trợ người nộp thuế – Trước bạ – Thu khác.

– Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế.

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

c) Chi cục Thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:

– Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ.

– Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Nghiệp vụ – Dự toán – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác).

– Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

d) Chi cục Thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chứ 02 Đội:

– Đội Tổng hợp (Hành chính – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ – Nghiệp vụ – Dự toán).

– Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Tuyên truyền – Hỗ trợ – Quản lý nợ – Kiểm tra thuế – Kê khai – Kế toán thuế – Tin học – Trước bạ và thu khác – Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế đã được phê duyệt nêu trên, quyết định số lượng Đội Kiểm tra thuế và Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã, phường và quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đảm bảo đúng quy định.”

Căn cứ vào những quy định nêu trên, cơ cấu tổ chức của tất cả các Chi cục Thuế đều được tổ chức theo cơ cấu trên. Do đó, Chi cục Thuế quận Tân Bình cũng có cơ cấu tổ chức như quy định trên.

5/5 - (5 bình chọn)