#1 Thông Tin chi cục thuế quận Bình Thạnh

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 27/01/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 277 Lượt xem

Chi cục thuế là các chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đây là tổ chức trực thuộc Cục thuế có chức năng, nhiệm vụ nhất định.

Nhằm giúp Khách hàng  biết rõ các thông tin liên quan về địa chỉ, số điện thoại, chức năng nhiệm vụ của Chi cục thuế quận Bình Thạnh chúng tôi đã biên soạn bài viết dưới đây.

Chức năng, nhiệm vụ của chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cũng như chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thuế của quận, huyện, thị xã, thành phố được quy định chi tiết tại Quyết định số 110/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục Thuế tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

Vị trí, chức năng của chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

+ Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Thuế khu vực (gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bản theo quy định của pháp luật.

+ Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

+ Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

+ Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

+ Kiến nghị với Cục trưởng Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

+ Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

+ Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

+ Kiểm tra, giám sát việc ke khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

+ Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

+ Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

+ Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng ché thi hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

+ Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

+ Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công thức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

+ Xử ly vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thảm quyền khởi tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi chục Thuế theo quy định của pháp luật.

+ Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

+ Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

+ Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

+ Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng cục thuế giao.

Địa chỉ Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh nằm ở địa chỉ số 368 Bạch Đằng, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Số điện thoại của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh là (028)3843 4314.

Giờ làm việc của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Chi cục Thuế quận Bình Thạnh làm việc từ Thứ hai đến Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ Nhật đóng cửa.

Giờ làm việc:

+ Sáng: 07:30 đến 11:30

+ Chiều: 13:30 đến 17:00

Mã số thuế của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Mã số thuế của Chi cục Thuế quận Bình Thạnh là 0301519977-014

Số tài khoản Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Số tài khoản Chi cục Thuế quận Bình Thạnh niêm yết là 7111.1056441 (KBNN Quận Bình Thạnh).

Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh:

Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh hiện nay là ông Đặng Khắc Phúc.

Mục tiêu chính của Ông là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách đi đôi với cải cách hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp.