Chào hàng cạnh tranh là gì?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 841 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là hình thức đấu thầu thường áp dụng đối với những gói thầu cung cấp hàng hóa có tính chất kĩ thuật đơn giản, hàng hóa thông dụng được sản xuất sẵn và có giá trị nhỏ.

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 2, điều 23, Luật đấu thầu 2013, hình thức đầu thầu chào hàng cạnh tranh được diễn ra khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

+ Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

+ Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Hạn mức chào hàng cạnh tranh

Theo điều 57, nghị định 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đấu thấu, hạn mức áp dụng chào hàng cạnh tranh được thực hiện trên các trường hợp sau:

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Phân biệt chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn?

Chào hàng cạnh tranh thông thường Chào hàng cạnh tranh rút gọn
Trường hợp áp dụng Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, có giá trị không quá 05 tỷ đồng.

 

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.
Quy trình chào hàng 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

3. Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng:

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

2. Nộp và tiếp nhận báo giá:

3. Đánh giá các báo giá:

4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Thời gian thực hiện Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc

Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày,

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 07 ngày làm việc

Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc

Các khoảng thời gian khác thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu

Thời gian đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày

Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc

Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc

 Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Bước 1. Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá:

Bản yêu cầu báo giá được lập bao gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu về kỹ thuật, thời hạn hiệu lực của báo giá, thời điểm nộp báo giá, các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, đào tạo, chuyển giao, dự thảo hợp đồng, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá) và các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu;

Sau khi bản yêu cầu báo giá được duyệt, bên mời thầu đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 03 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.

Trường hợp gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Bước 2. Nộp và tiếp nhận báo giá:

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bang fax;

Bên mời thầu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận các báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời gian có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến các nhà thầu đã nộp báo giá.

Bước 3. Đánh giá các báo giá:

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;

Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến thương thảo hợp đồng.

Bước 4. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật

Bước 5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

5/5 - (5 bình chọn)