Các bước giải bài toán trên máy tính

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 7644 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Máy tính có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người ngày nay. Việc học sử dụng máy tính thực chất là học cách giao cho máy tính việc mà con người muốn máy tính thực hiện làm. năng khai thác máy tính phục thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của người dùng. Vậy hiện nay các bước giải bài toán trên máy tính là câu hỏi được độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Các bước giải bài toán trên máy tính

A. Xác định bài toán → Viết chương trình → Mô tả thuật toán → Hiệu chỉnh → Viết tài liệu.

B. Hiệu chỉnh → Viết tài liệu → Mô tả thuật toán → Xác định bài toán → Viết chương trình

C. Xác định bài toán → Lựa chọn, thiết kế thuật toán → Viết chương trình → Hiệu chỉnh → Viết tài liệu.

D. Viết chương trình → Xác định bài toán → Mô tả thuật toán

Đáp án đúng C.

Các bước giải bài toán trên máy tính là Xác định bài toán → Lựa chọn, thiết kế thuật toán → Viết chương trình → Hiệu chỉnh → Viết tài liệu.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Hiện nay việc giải bài toán trên máy tính được tiến hành bởi 5 bước như sau: Xác định bài toán → Lựa chọn, thiết kế thuật toán → Viết chương trình → Hiệu chỉnh → Viết tài liệu.

Xác định bài toán: mỗi bài toán được đặc tả bởi hai thành phần là Input và Output. Việc xác định bài toán chính là xác định rõ hai thành phần này và mối quan hệ giữa chúng. Các thông tin đó cần được nghiên cứu cẩn thận để có thể lựa chọn thuật toán, cách thể hiện các đại lượng đã cho, các đại lượng phát sinh trong quá trình giải bài toán và ngôn ngữ lập trình thích hợp.

Lựa chọn, thiết kế thuật toán: là bước quan trọng nhất để giải một bài toán. Mỗi thuật toán chỉ giải một bài toán nào đó, nhưng có thể có nhiều thuật toán khác nhau cùng giải một bài toán. Do đó người dùng cần thiết kế hoặc chọn một thuật toán phù hợp đã có để giải bài toán cho trước.

Viết chương trình: Việc viết chương trình là tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để điễn đạt đúng thuật toán. Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán. Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì cân phải tuân theo đúng quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.

Hiệu chỉnh là việc thử chương trình với 1 số bộ Input tương ứng với Output đã biết trước, từ đó ta xác định được các lỗi của chương trình. Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

Viết tài liệu: Tài liệu rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm. Các bước có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

5/5 - (5 bình chọn)