Bộ máy nhà nước là gì? Sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 21/04/2022 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 134 Lượt xem
Đánh giá post

Bộ máy nhà nước là gì ? Sơ đồ bộ máy nhà nước Nước Ta lúc bấy giờ ? Nguyên tắc tổ chức triển khai bộ máy nhà nước Nước Ta. Nguyên tắc hình thức trấn áp theo chiều ngang, và nguyên tắc hình thức trấn áp theo chiều dọc .

Khi tìm hiểu và khám phá về mạng lưới hệ thống chính trị của một nước thì không hề thiếu về bộ máy cũng như chính sách hoạt động giải trí của bộ máy nhà nước.

1. Bộ máy nhà nước là gì?

Nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức triển khai quyền lực tối cao, chính trị của xã hội có giai cấp, có chủ quyền lãnh thổ, dân cư và chính quyền sở tại độc lập, có năng lực đặt ra và thực thi pháp lý nhằm mục đích thiết lập trật tự xã hội nhất định trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của mình. Nhà nước là một tổ chức triển khai đặc biệt quan trọng có những tín hiệu đặc trưng sau : phân bổ dân cư theo đơn vị chức năng hành chính – chủ quyền lãnh thổ ; những bộ máy quyền lực tối cao công ; có chủ quyền lãnh thổ tối cao trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ của quốc gia mình ; có quyền lao lý những loại thuế mang tính bắt buộc so với cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội.

Bộ máy nhà nước là gì?

Để thực thi tốt công dụng của Nhà nước, bộ máy nhà nước cần được tổ chức triển khai ngặt nghèo, khoa học. Bộ máy nhà nước là mạng lưới hệ thống những cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, được tổ chức triển khai theo những nguyên tắc chung thống nhất, tạo thành một chính sách đồng nhất để thực thi những tính năng, trách nhiệm của Nhà nước. Bộ máy nhà nước theo pháp lý Nước Ta hiện hành được tổ chức triển khai như sau : Thông thường trong bộ máy nhà nước nói chung gồm có ba loại cơ quan : cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp.

  • Cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương).
  • Cơ quan hành chính nhà nước, tức là cơ quan hành pháp (đứng đầu hệ thống này là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, các sở, phòng, ban…).
  • Cơ quan tư pháp:

Các cơ quan xét xử ( Tòa án nhân dân tối cao, những Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự chiến lược … ). Các cơ quan kiểm sát ( Viện kiểm sát nhân dân tối cao, những Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược ). Hiệu lực, hiệu suất cao của bộ máy nhà nước tùy thuộc vào hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của từng cơ quan nhà nước .

Xem thêm: Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 2013

Đặc điểm của Bộ máy nhà nước

– Bộ máy nhà nước ở nước ta lúc bấy giờ được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí dựa trên những nguyên tắc chung nhất định, bộ máy nhà nước thực ra chỉ là những cơ quan đại diện thay mặt cho nhân dân, bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân dân. Về thực chất thì dân cư có quyết đưa ra quyết định hành động trong mọi yếu tố của quốc gia, những việc làm tương quan đến chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống. Người dân triển khai những quyền làm chủ này trải qua hoạt động giải trí của những cơ quan nhà nước hoặc trực tiếp thực thi như trong những đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, người dẫn sẽ được đi bỏ phiếu lựa chọn cho đại biểu mà mình tin tưởng. – Tất cả những cơ quan trong mạng lưới hệ thống bộ máy nhà nước đều mang tính quyền lực tối cao nhà nước, được nhà nước trao những quyền lực đơn cử để thực thi những tính năng, trách nhiệm của mình. Ở nước ta, quyền lực tối cao nhà nước được phân loại cho những chủ thể nhất định, không tập trung chuyên sâu quyền lực tối cao vào một cơ quan hay một cá thể duy nhân. Tính quyền lực tối cao được bộc lộ ở mỗi cơ quan với mức độ khác nhau, nhờ vào vào khoanh vùng phạm vi thẩm quyền của cơ quan đó theo lao lý của pháp lý. Các cơ quan sử dụng quyền lực tối cao nhà nước để triển khai những việc làm một cách độc lập, tuy nhiên giữa những cơ quan luôn có mối quan hệ, tương hỗ nhau trong việc xử lý việc làm, cơ quan này giám sát cơ quan khác. Hay chính là dùng quyền lực tối cao để giám sát quyền lực tối cao.

  • Hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm đem lại lợi ích chung cho nhân dân, “thay mặt” nhân dân giải quyết công việc, hết lòng vì nhân dân.
  • Các cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước thì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Trong quá trình làm việc của mình thì các cơ quan nhà nước được quyền ban hành ra các văn bản pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn hay giải quyết công việc trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Do vậy mà những văn bản pháp lý đó mang tính bắt buộc phải chấp hành so với những chủ thể nhất định trong xã hội và được bảo vệ triển khai bằng quyền lực tối cao nhà nước .

Xem thêm: Hình thức cấu trúc nhà nước và bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Các cơ quan nhà nước là chủ thể trực tiếp phát hành, đồng thời cũng là chủ thể trực tiếp theo dõi, giám sát quy trình thực thi so với những văn bản pháp lý đó.

Bộ máy nhà nước trong tiếng Anh là State apparatus.

2

. Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam:

Thứ nhất, về hình thức trấn áp theo chiều ngang Đây là mối quan hệ trấn áp quyền lực tối cao bên trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của bộ máy nhà nước ở TW : lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Một làHiến pháp mới đã thể hiện rõ sự phân công quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Hiến pháp mới xác lập rõ hơn tính năng của những cơ quan trong việc triển khai quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và kiểm soát và điều chỉnh lại 1 số ít trách nhiệm, quyền hạn của những cơ quan này. Đối với những cơ quan ở TW, Hiến pháp mới khẳng định chắc chắn : Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Nước Ta, triển khai quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định hành động những yếu tố quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao so với hoạt động giải trí của Nhà nước ; nhà nước được chứng minh và khẳng định là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan triển khai quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội ; Tòa án nhân dân được xác lập là cơ quan xét xử và là cơ quan triển khai quyền tư pháp. Bên cạnh đó, việc phân biệt rõ ràng những nhóm quyền thuộc ba quyền này cũng được Hiến pháp mới pháp luật. Như vậy, mặc dầu Nhà nước ta không thừa nhận chính sách tam quyền phân lập nhưng Hiến pháp mới đã bộc lộ rõ nội dung “ ba quyền được xác lập ” khi đã ghi nhận rõ ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong Hiến pháp mới và trên thực tiễn. Sự phân công rành mạch ba quyền này không riêng gì tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyên nghiệp hóa những quyền mà còn là yếu tố tiên phong tạo ra chính sách trấn áp quyền lực tối cao hiệu suất cao giữa những cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Hai là, Hiến pháp mới thể hiện rõ hơn sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực thi quyền lực nhà nước.

– Cơ chế phối hợp trong việc triển khai quyền lập hiến, lập pháp + Hiến pháp mới chứng minh và khẳng định Quốc hội là cơ quan triển khai quyền lập hiến, quyền lập pháp. Theo đó, sự phối hợp, trấn áp hoạt động giải trí của Quốc hội cũng được biểu lộ ở việc thực thi những tính năng, trách nhiệm này. + Trên trong thực tiễn ở nước ta lúc bấy giờ, có hơn 95 % những dự án Bất Động Sản luật là do nhà nước trình, 1 số ít văn bản luật do Tòa án nhân dân tối cao soạn thảo và trình Quốc hội. Sự tham gia của những cơ quan trong quy trình soạn thảo và trình những dự án Bất Động Sản luật đã biểu lộ rõ sự phối hợp giữa Quốc hội với những cơ quan hành pháp, tư pháp trong việc thực thi quyền lập pháp. + Bênh cạnh đó, quản trị nước cũng tham gia vào quy trình lập pháp này với vai trò sáng kiến lập pháp, công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh. Trong quy trình công bố những văn bản pháp lý, quản trị nước cũng có quyền không công bố pháp lệnh đã được UBTVQH trải qua và có quyền ý kiến đề nghị UBTVQH xem xét lại Pháp lệnh đó. Trong trường hợp UBTVQH vẫn ưng ý quyết định hành động đó thì quản trị nước có quyền ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét lại ở kỳ họp gần nhất. Đây là phương pháp quản trị nước vừa tham gia, vừa trấn áp quyền phát hành Pháp lệnh của UBTVQH. – Cơ chế phối hợp trong việc triển khai quyền hành pháp

+ Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Theo đó, Chính phủ có quyền ban hành các chính sách, văn bản độc lập để thực hiện nhiệm vụ của mình.

+ Trong việc triển khai quyền hành pháp, mối quan hệ phối hợp giữa Quốc hội và nhà nước còn được biểu lộ rõ ở quyền quyết định hành động và hoạch định chủ trương. Theo đó, Quốc hội chỉ quyết định hành động những chủ trương dài hạn, mang tầm khuynh hướng vương quốc ; còn nhà nước sẽ quyết định hành động những chủ trương thời gian ngắn, mang đặc thù điều hành quản lý, biểu lộ sự phản ứng linh động của Nhà nước với thực tiễn tăng trưởng trong nước và quốc tế. – Cơ chế phối hợp trong việc triển khai quyên tư pháp + Quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án. Độc lập và chỉ tuân theo pháp lý trong xét xử của Tòa án là nguyên tắc xuyên suốt và cao nhất trong tổ chức triển khai thực thi quyền này. Mọi cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai không được phép can thiệp vào hoạt động giải trí xét xử của Tòa án. Việc bảo vệ pháp lý, công lý, tự do của công dân là nghĩa vụ và trách nhiệm số 1 của quyền tư pháp. Do đó, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ tính pháp quyền và công lý trong những phán quyết của Tòa án chính là phương pháp bộc lộ sự phối hợp quan trọng nhất, giúp cơ quan tư pháp thực thi tốt tính năng, trách nhiệm của mình.

Ba là, cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước

– Kiểm soát so với quyền lập pháp : Cùng với việc phân công rành mạch những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, Hiến pháp mới đồng thời chứng minh và khẳng định chính sách trấn áp giữa những cơ quan trong bộ máy nhà nước. Theo đó, việc lập hiến, lập pháp được triển khai bởi Quốc hội nhưng phải dựa trên quan điểm của nhân dân, được sự đồng thuận của những đại biểu Quốc hội và quan điểm của nhà nước, quản trị nước … – Kiểm soát quyền hành pháp : Cơ chế trấn áp so với quyền hành pháp được thực thi trước hết từ cơ quan lập pháp. Theo đó, Hiến pháp mới liên tục chứng minh và khẳng định Quốc hội có quyền bầu, bãi nhiệm, không bổ nhiệm Thủ tướng nhà nước ; có quyền phê chuẩn việc chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm những Phó Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng … Quốc hội có quyền bãi bỏ những văn bản pháp lý sai lầm của nhà nước, Thủ tướng nhà nước trái với Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội và triển khai quyền giám sát hoạt động giải trí của nhà nước, xem xét báo cáo giải trình của nhà nước. – Kiểm soát quyền tư pháp : Tòa án được xác địnhlà cơ quan thực thi quyền tư pháp. Hiện nay, trong chính sách phân công, phối hợp giữa những cơ quan trong bộ máy nhà nước, Tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp tham gia vào quyền lập pháp. Thứ hai, về hình thức trấn áp theo chiều dọc Hình thức trấn áp này được hiểu là sự trấn áp của nhân dân so với những cơ quan công quyền ( theo chiều từ trên xuống và từ dưới lên ) và sự phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa những cơ quan nhà nước ở TW với những cơ quan nhà nước ở địa phương.

Trước hết, cơ chế kiểm soát theo chiều dọc được thực hiện thông qua hình thức kiểm soát quan trọng nhất, kiểm soát của nhân dân – chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước, đối với Nhà nước – chủ thể quản lý. Đây là mối quan hệ kiểm soát quyền lực của người chủ đối với chủ thể được ủy quyền là các cơ quan nhà nước. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhân dân có quyền kiểm soát trực tiếp các cơ quan nhà nước thông qua việc tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước; bầu, miễn nhiệm Đại biểu Quốc hội, giám sát hoạt động của Đại biểu Quốc hội; thông qua Quốc hội, nhân dân thực hiện quyền lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn…

Thứ hai, về sự phân cấp, phân quyền, kiểm soát giữa trung ương và địa phương: Hiến pháp mới ghi nhận HĐND và UBND là một thể thống nhất (dưới tên chung là chính quyền địa phương), có vị trí quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Điều 111, Hiến pháp mới quy định: “1.Chính quyền địa phương tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. HĐND, UBND được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp, phân quyền do luật định”.

Như vậy, trong mối quan hệ với những cơ quan TW, Hiến pháp mới đã pháp luật những yếu tố mang tính nguyên tắc về vị ví, vai trò, tính năng, trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương. Việc lao lý này vừa bảo vệ cho chính quyền sở tại địa phương dữ thế chủ động, linh động trong việc giải quyết và xử lý những yếu tố thực tiễn tại địa phương, vừa giúp những cơ quan TW có điều kiện kèm theo trấn áp việc thực thi trách nhiệm của cơ quan này. Theo đó, sự trấn áp từ phía cơ quan lập pháp so với chính quyền sở tại địa phương được bộc lộ qua việc UBTVQH có quyền giám sát, hướng dẫn hoạt động giải trí của HĐND, có quyền bãi bỏ những nghị quyết sai lầm của HĐND tỉnh, thành phố thường trực TW, trong trường hợp HĐND đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhân dân.

3. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam:

Cơ cấu tổ chức Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.png

Nhìn tổng quát, bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức triển khai thành những phân hệ sau : Quốc hội Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội triển khai quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định hành động những yếu tố quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao so với hoạt động giải trí của Nhà nước. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được lao lý tại Điều 70 Hiến pháp 2013. quản trị nước hủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại ( Điều 86 ) ; trách nhiệm, quyền hạn được lao lý tại Điều 88 Hiến pháp 2013. nhà nước nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. nhà nước có trách nhiệm thống nhất quản trị mọi mặt đời sống xã hội trên cơ sở Hiến pháp và luật. Các cơ quan xét xử Các cơ quan xét xử gồm : – Tòa án nhân dân tối cao. – Tòa án nhân dân địa phương. – Tòa án quân sự chiến lược. – Các tòa án nhân dân do luật định. Nhiệm vụ là xét xử và xử lý những vụ án hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình … để bảo vệ trật tự pháp lý. Nguyên tắc hoạt động giải trí của TANDTC là độc lập xét xử, chỉ tuân theo pháp lý. Các cơ quan kiểm sát Các cơ quan kiểm sát gồm : – Viện kiển sát nhân dân tối cao. – Viện kiểm sát nhân dân địa phương. – Viện kiểm sát quân sự chiến lược.

Nhiệm vụ là kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hiện quyền công tố nhà nước trong phạm vi thẩm quyền do luật định, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Chính quyền địa phương Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định hành động những yếu tố của địa phương do luật định ; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp lý ở địa phương và việc triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân ( Điều 113 ). Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền sở tại địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân tổ chức triển khai việc thi hành Hiến pháp và pháp lý ở địa phương ; tổ chức triển khai triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân và triển khai những trách nhiệm do cơ quan nhà nước cấp trên giao ( Điều 114 ).

Đánh giá post