Báo chí nói về TBTVN

Văn phòng TBT Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng thông báo

 • Thông báo các quy định kỹ thuật và các quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng của Việt Nam đến Ban Thư ký của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
 • Tiếp nhận và phổ biến các thông báo của các nước thành viên WTO tới các tổ chức có liên quan trong nước theo hướng dẫn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chức năng hỏi đáp

 • Trả lời các câu hỏi của các Thành viên WTO về các Pháp quy kỹ thuật, Tiêu chuẩn (kể cả dự thảo), Quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp dụng đối với Việt Nam, Chuyển đến các nước Thành viên WTO các câu hỏi của các bên có liên quan trong nước về hàng rào kỹ thuật, nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.
 • Tư vấn pháp luật về luật dân sự hình sự và các vấn đề liên quan như nhà đất, tố tụng, dân sự như mua bán, giải quyết tranh chấp các thủ tục kết hôn ly hôn, xin giấy phép nhà đất, sang nhượng buôn bán, giấp phép thành lập công ty….

Các hoạt động khác

 • Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
 • Là công thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trên thị trường quốc tế.
 • Là đầu mối trung tâm của mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm các điểm TBT tại 10 Bộ chuyên ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Là thư ký của Ban liên ngành của Việt Nam và TBT.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phân công.

Trong mục này các bạn có thể tham khảo các nội dung toàn văn các văn bản về TBT Việt Nam

Dưới đây là các báo nói về TBTVN chúng tôi:

 1. WIKIPEDIA  https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTZ
 2. Export https://www.export.gov/article?id=Vietnam-regulations-resources
 3. WTO http://tbtims.wto.org/es/ModificationNotifications/View/111339
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101621
  http://tbtims.wto.org/fr/ModificationNotifications/View/111343
  http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/libreoffice-l10n-Translation-of-the-names-of-the-keys-on-Windows-td4027776.html

  https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTZ
  http://www.skhcnquangnam.gov.vn/SitePages/home.aspx
  http://www.vietnamquality.org.vn/
  http://tbt.gov.vn/default.aspx
  http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Default.aspx
  https://www.export.gov/article?id=Vietnam-regulations-resources
  https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/vu-no-hat-nhan-fukushima-i/dien-bien-tai-nan-nha-may-dien-hat-nhan-fukushima-i-2011
  http://hoinhap.org.vn/en/
  https://sites.google.com/site/thembuonhon/v-search/tra-cuu-viet-nam
  http://www.xuctienbinhthuan.vn/
  http://tbtagi.angiang.gov.vn/
  http://www.droidforums.net/members/tbtvnorg.414676/
  http://skhcn.quangnam.gov.vn/SitePages/home.aspx
  http://tbt-mocst.vn/
  https://evermotion.org/vbulletin/member.php?922265-tbtvnorg
  http://www.authorstream.com/tbtvnorg/
  http://antoanlaodong.gov.vn/catld/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=788
  http://lefaso.org.vn/tbt.aspx
  http://tbtagi.angiang.gov.vn/cau-hoi-thuong-gap
  https://www.yumpu.com/user/tbtvn.org
  http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/libreoffice-l10n-Translation-of-the-names-of-the-keys-on-Windows-td4027776.html
  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-30-2011-TT-BTNM-quy-trinh-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-nuoc-duoi-dat-127682.aspx
  http://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=109118
  https://ello.co/tbtvnorg/followers
  http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl
  http://tbtims.wto.org/es/ModificationNotifications/View/111339
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101621
  http://tbtims.wto.org/fr/ModificationNotifications/View/111343
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101652?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/137763?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101616?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/137658?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/137713?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101657?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101679?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101695?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101690?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101618?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101689?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/111341
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101639?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101630
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101668?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101609?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101669?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101664
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101631?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101684?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101644?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101661?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/111338
  http://tbtims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/111338
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101670?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101643?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101642?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101660?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101635?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101663?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101663?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101696
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101687?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101641?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101603?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101671?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101614?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101614?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101691?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101633?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101610?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101681?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101604?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101688?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101662?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101625?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101693?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101685?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101647?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101647?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/101607?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101613?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/fr/RegularNotifications/View/137066?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101619?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101694?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/en/RegularNotifications/View/101673?FromAllNotifications=True
  http://tbtims.wto.org/es/RegularNotifications/View/101632?FromAllNotifications=True
  http://blogtinviet365.blogspot.com/
  http://blogtinviet365.blogspot.com/
  http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/pages/gioi-thieu-hang-rao-kt.aspx
  http://tbtagi.angiang.gov.vn/asean-tien-toi-cho-phep-tu-chung-nhan-nguon-goc-san-pham-6819.html
  http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_2_5_2016/files/assets/basic-html/page16.html
  http://vietq.vn/giao-luu-truc-tuyen-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-voi-suc-song-doanh-nghiep-gl33580.html
  https://www.pcporadenstvi.cz/user/tbtvnorg
  https://www.yellowpages.vnn.vn/cls/491065/thanh-lap-doanh-nghiep-tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep.html?page=4
  http://www2.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=182&mode=detail&org_group_id=0&org_id=0&type_group_id=0&category_id=0&type_id=0&filters=&document_id=152302
  http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=151794&cat_id=92534
  http://www.molisa.gov.vn/catld/Pages/tin-tuc.aspx
  https://linkhay.com/link/1691146/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-nhan-to-khai-tren-nhantokhai-gdt-gov-vn-219
  https://linkhay.com/note6126804/cac-buoc-co-ban-dang-ky-nop-thue-qua-mang-co-the-ban-quan-tam
  https://my.desktopnexus.com/tbtvnorg/
  https://forum.elster.de/anwenderforum/member.php?607181-tbtvnorg
  http://iecmoh.vn/
  https://everipedia.org/wiki/lang_en/QWERTZ/
  https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/exportar-a/acceso-al-mercado/regimen-arancelario-y-reglamentacion/index.html?idPais=VN
  https://trangvangvietnam.com/categories/491065/thanh-lap-doanh-nghiep-tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep.html?page=4
  https://www.keyword-suggest-tool.com/search/nopthuedientu+gdt/
  https://tcvn.gov.vn/sitemaps/?lang=en
  http://qlclkg.gov.vn/FrontPage/NewsType.aspx?nt=38
  http://sokhcn.cantho.gov.vn/default.aspx?pid=57&nid=4634
  http://www.sggp.org.vn/hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai-quoc-te-112455.html
  http://english.baoquangninh.com.vn/news/201307/quang-ninh-province-launches-website-on-technical-barriers-to-trade-2203053/
  http://vsqi.gov.vn/thong-tin-tbt-a93
  http://vietq.vn/nong-san-viet-nam-phai-tim-hieu-hang-rao-ky-thuat-de-tranh-bi-kien-d31785.html
  http://www.imfaceplate.com/tbtvnorg
  https://forum.bricsys.com/profile/tbtvnorg
  https://forum.bricsys.com/profile/tbtvnorg
  https://forum.bricsys.com/profile/tbtvnorg
  https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=886358&page=1293
  https://www.revolvy.com/page/QWERTZ
  http://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=102387
  http://trangvangtructuyen.vn/c3/tu-van-luat/page/5/
  http://portal.tcvn.vn/(X(1)S(bdmkme35vkznptpa3gcpdvep))/sites/head/en/trang-chu.aspx
  http://mt.gov.vn/mmoitruong/Pages/ChiTietTin.aspx?groupID=1102&IDNews=21716&tieude=thong-tu-lien-tich-so-12-2005-ttlt-btm—btnmt—bgtvt-ngay-08-07-2005-bo-thuong-mai–bo-tai-nguyen-moi-truong–bo-giao-thong-van-tai-huong-dan-dieu-kien-an-toan-moi-truong-doi-voi-hoat-dong-cung-ung-dau-cho-tau-bien.aspx
  https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-30-2011-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-63775-d1.html
  http://tbt.gov.vn/Lists/CMCLinks/AllItems.aspx
  https://wiki2.org/en/QWERTZ
  http://yellowpages.vnn.vn/comp.asp?page=4&keyword=&where=Thanh pho Ho Chi Minh
  http://vbpl.vn/vinhphuc/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=26813
  https://dost.danang.gov.vn/web/mobile/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=7571&cat=2704
  https://dost.danang.gov.vn/web/mobile/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=7382&cat=2704
  http://langson.tcvn.vn/(X(1)S(yloh0yrr40aqhptzphaetdcg))/sites/head/langson/tin-chi-tiet-so-do-to-chuc-2c8f7cda.aspx
  http://library.kiwix.org/wikipedia_en_computer_novid_2018-10/A/QWERTZ.html
  https://tcvn.gov.vn/2015/08/hoat-dong-tbt/
  http://en.dangcongsan.vn/science-education/quang-ninh-province-launches-website-on-technical-barriers-to-trade-198116.html
  https://enetget.com/tbtvnorg
  https://howlingpixel.com/i-en/QWERTZ
  https://www.wikizero.com/en/QWERTZ
  http://autosparepartstaderiya.blogspot.com/
  http://kiwix.gearfar.com/wikipedia_en_all/A/QWERTZ.html
  http://updowntoday.com/ru/sites/tbtvn.org
  http://bbs.kingsoftstore.com/home.php?mod=space&uid=627926
  http://vfa.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-tbt-gop-y-cac-du-thao-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-lien-quan-den-atvstp-cua-cac-nuoc-thanh-vien-wto-tuan-1-3-thang-9-nam-2012.html
  http://vfa.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-tbt-gop-y-cac-du-thao-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-lien-quan-den-atvstp-cua-cac-nuoc-thanh-vien-wto-tuan-2-4-thang-5-nam-2012.html
  http://sokhcn.binhduong.gov.vn/New/chuyen-gia-wb-hien-ke-tao-thuan-loi-thuong-mai-cho-viet-nam-1076
  https://bang.vn/New-Viettel-Dich-Vu-Chu-Ky-So-Uy-Tin-Nhat-15098896571408866085
  http://baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/200812/xuat-ban-sach-dien-tu-huong-dan-ve-nhung-rao-can-thuong-mai-260717/
  http://business.gov.vn/Lờikhuyênkinhdoanh/tabid/106/catid/798/item/6809/những-sản-phẩm-nao-được-quản-trị-bởi-tieu-chuẩn-bắt-buộc.aspx
  https://7daystodie.com/forums/member.php?201784-tbtvnorg
  https://bang.vn/Share-Moi-Cach-Dang-Ky-Tai-Khoan-Trang-Nhan-To-Khai-Cua-Tct-15109064305233869736
  https://hairersoft.com/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=5900
  http://vea.gov.vn/CommonPages/DownloadAttachment.aspx?ListName=VanBanQPPL&FileName=TT30.2011.TT.BTNMT.htm&ItemID=8834
  http://business.gov.vn/Lờikhuyênkinhdoanh/tabid/106/catid/797/item/11448/đap-ứng-cac-quy-định-trong-cac-tieu-chuẩn-bắt-buộc.aspx
  http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=cctcdlcl&MenuID=8645&ContentID=51695
  http://forum.ppr.pl/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=200675
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  https://www.bombstat.com/domain/tbtvn.org
  http://www.tbtmap.cn/rdht_124/spbq/dmspbq/201003/t20100331_174659.html
  https://site-stats.org/nhantokhai.gdt.gov.vn.apescout.com/
  https://80scartoons.net/forum/memberlist.php?mode=joined&order=ASC&start=8000
  https://wikivividly.com/wiki/QWERTZ
  https://www.sitelinks.info/tbtvn.com/
  https://www.sitelinks.info/tbtvn.com/
  https://3dbuzz.com/forum/members/499386-tbtvnorg
  http://thongtinphapluat.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-van-ban?p_p_id=xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet_vanBanId=15389&_xemchitietvanban_WAR_portalbggttplportlet_tabHienThi=5
  https://tbt.sist.org.cn/rdht_124/cpbqzh/spbq/dmspbq/201003/t20100331_174659.html
  http://en.turkcewiki.org/wiki/QWERTZ
  http://www.itpc.gov.vn/exporters/tips_and_tools/tools/checklist_or_manuals/thuong_mai_tu_do/tong_hop_cac_FTA_quan_trong
  http://mxo.hardlinedreams.com/forum/member.php?action=profile&uid=667438
  http://www.techrum.vn/members/tbtvnorg.83531/about
  https://laocai.gov.vn/skhcn/1241/27929/45186/212569/Hoat-dong-va-thong-bao/Thong-bao-cua-mot-so-nuoc-thanh-vien-can-quan-tam.aspx
  https://www.sitelinks.info/tbtvn.org/
  https://www.sitelinks.info/tbtvn.org/
  http://forum.ppr.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=202470
  http://xacbacxangbang.blogspot.com/2012/05/bom-tien-cuu-ai.html
  https://cic.com.vn/forums/member.php?action=profile&uid=93978
  http://kitwallace.co.uk/wiki/QWERTZ
  http://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0,25,127,2712,5170
  http://stnmt.binhphuoc.gov.vn/3cms/van-ban-phap-quy.htm?cmd=500&windowState=1&cat=1444141998255&opt=9&qppl=0&tw=1&id=1446025881388&tl=15
  http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2007/1991/Viet-Nam-gia-nhap-WTO-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi.aspx
  http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-slo/2010-December/007010.html
  http://bbs.vernee.cc/home.php?mod=space&uid=882680
  http://www.anytesting.com/news/26795.html
  http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-slo/2010-December/007012.html
  https://cloudflare-ipfs.com/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/QWERTZ.html
  https://hairersoft.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9699
  https://quatest4.gov.vn/quatest-4/thong-tin/lien-ket/
  http://forum.agriseco.com.vn/yaf_profile10051.aspx
  http://forum.agriseco.com.vn/yaf_profile10051.aspx
  https://laserpointerforums.com/members/tbtvnorg.57921/about
  http://lakufomu.xlx.pl/calcium-propionate-limit-in-food.php
  http://www.chilealimentos.com/wordpress/vietnam-reglamento-tecnico-relativo-a-inocuidad-alimentaria-de-las-bebidas-alcoholicas-promulgado-en-diciembre-2010-entrara-en-vigor-el-1-de-julio-de-2011/
  http://www.chilealimentos.com/wordpress/vietnam-reglamento-tecnico-relativo-a-inocuidad-alimentaria-de-las-bebidas-alcoholicas-promulgado-en-diciembre-2010-entrara-en-vigor-el-1-de-julio-de-2011/
  http://www.chilealimentos.com/wordpress/vietnam-reglamento-tecnico-relativo-a-inocuidad-alimentaria-de-las-bebidas-alcoholicas-promulgado-en-diciembre-2010-entrara-en-vigor-el-1-de-julio-de-2011/
  http://psqca.com.pk/NEP/[5] Wto enquiry points.htm
  http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/256-
  http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/12395-wto-va-doanh-nghiep
  http://www.tbtguide.com/bzhyjy/tbzx1/tbttb/201706/t20170628_599867.html
  http://sggpnews.org.vn/science_technology/vietnam-launches-standards-handbook-37284.html
  https://phienbanmoi.com/members/tbtvnorg.347283/about
  http://hpgov8815.hsp.vn/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl
  http://langson.tcvn.vn/(X(1)S(1c3zoyhy15xys1kfr1obcd3g))/sites/head/langson/tin-chi-tiet-so-do-website-681f4cdf.aspx
  http://portal.tcvn.vn/(X(1)S(i3aucrmhcg4v1x1v2m2pjvuw))/sites/head/vi/tin-chi-tiet-danh-ba-website-cac-don-vi-truc-thuoc-tong-cuc-tcdlcl-b10944e8.aspx
  https://vinaucare.com/cong-bo-ruou-vang.html
  https://www.infolinks.top/nhantokhai.com.vn/
  http://sovserv.su/memberlist.php?ltr=T&pp=30&sort=lastvisit&order=desc
  http://www.spsthailand.net/tbt_asean.php
  http://www.spsthailand.net/tbt_asean.php
  https://finance.dag.vn/2008/12/tho-o-voi-chinh-minh-38-97889.htm
  https://web.wtocenter.org.tw/Page.aspx?nid=13317&pid=285067
  http://iasvn.org/tin-tuc/Nong-san-Viet-Nam-phai-tim-hieu-hang-rao-ky-thuat-de-tranh-bi-kien-5131.html
  https://www.plasterersforum.com/members/tbtvnorg.41916/about
  https://www.infolinks.top/tbtvn.org/
  https://www.infolinks.top/tbtvn.org/
  http://baothitruong.net/guide-huong-dan-dang-ky-nop-thue-qua-mang.html
  https://search.deepweb.to/wiki/QWERTZ
  https://www.secret-bases.co.uk/wiki/QWERTZ
  https://pdf-downloads.net/dac-diem-chua-nha-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-pdf.html
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=300&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=305&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=304&PostCategory=1
  http://www.tbtquangtri.org.vn/
  http://www.tbtquangtri.org.vn/
  http://www.tbtquangtri.org.vn/
  http://www.tbtquangtri.org.vn/
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=298&PostCategory=1
  http://khcnbinhduong.gov.vn/New/chuyen-gia-wb-hien-ke-tao-thuan-loi-thuong-mai-cho-viet-nam-1076
  https://80scartoons.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=11601
  http://www.sortir-en-lorraine.info/themes/151_parcs_animaliers__zoo_/_/0/index.html
  https://diendan.ketnoisunghiep.vn/kinh-nghiem-nop-thue-qua-mang-don-gian-danh-cho-doanh-nghiep-cua-ban.t12164.html
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=974&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1011&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1011&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1011&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=284&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=279&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=278&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=264&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=283&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1890&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=282&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=280&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=280&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1567&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1567&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=277&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=277&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1937&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1109&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=986&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=985&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=985&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=928&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=937&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=944&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=944&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=925&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1034&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1039&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=710&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=849&PostCategory=3
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=296&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=296&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=294&PostCategory=1
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=294&PostCategory=1
  https://www.wikiyy.com/en/QWERTZ
  http://tbt.gov.vn/Lists/Posts/Post.aspx?ID=654&PostCategory=3
  http://www.bowincars.org/mediawiki-1.6.12/extensions/Fetch.php?topic=QWERTZ
  https://en.wikipedi0.org/wiki/QWERTZ
  http://zooz.vn/baby-bright-honey-2-in-1-eyebrow-gel-pencil-08-018g-disney-winnie-the-pooh-p355.html
  http://nhungtrangvang.net/tinh/489223/luật-doanh-nghiệp—tư-vấn-luật-doanh-nghiệp-ở-tại_tp.-hồ-chí-minh-(tphcm).html
  http://hpgov8815.hsp.vn/Portal/PrintItem.aspx?ContentID=51695
  https://isardomains.com/taeglicher-aftermarktreport-2019-04-16/
  https://cklk.edu.vn/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126501
  http://www.cklk.edu.vn/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=96909&view=next
  http://www.cklk.edu.vn/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=126177
  http://nhantokhai.com.vn/page/3
  http://tintucmuaban.net/dia-chi-cung-cap-dich-vu-chu-ky-so-uy-tin-va-chat-luong-nhat.html
  http://www.idqc-hcm.gov.vn/tin-tuc/tin-chuyen-nganh/96-hiep-dinh-tbt.html
  https://www.hansabase.com/threads/luu-y-cach-gia-han-chu-ky-so-ban-nen-nam-ro.408671/
  https://www.hansabase.com/threads/luu-y-cach-gia-han-chu-ky-so-ban-nen-nam-ro.408671/
  http://www.au-e.com/search/nhantokhai
  http://apic.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-thi-truong/wto-xu-viet-nam-thang-my-trong-vu-kien-tom-389.html
  http://apic.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-tin-thi-truong/wto-xu-viet-nam-thang-my-trong-vu-kien-tom-389.html
  http://www.tbt-bgtvt.vn/vanban/tree.aspx?id=3
  https://en.wikiludia.com/wiki/QWERTZ
  https://www.cameralensmanufacturers.com/camera-lenses-kenya/
  http://floatingfloornewsboyasuzu.blogspot.com/2016/12/porcelain-floating-floor-tiles.html
  http://muabangiatot.com/a/b/trung+tam+tvn
  http://muabangiatot.com/a/b/trung+tam+tvn
  http://www.au-e.com/search/tư-vấn-chất-lượng
  http://tintucbanhang.com/dang-ky-chu-ky-so-o-dau-gia-re-va-uy-tin-nhat.html
  http://cuakhautanthanh.blogspot.com/
  http://tbthcm.org.vn/yeu-cau-khi-xuat-khau-banh-sang-trung-quoc-.html
  http://www.locationslorraine.com/activites.php
  http://luatviet.net/Home/vietnam-wto/2007/2884/Viet-Nam-gia-nhap-WTO-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi.aspx
  http://finance.yuanta.com.vn/vi/2008/12/tho-o-voi-chinh-minh-38-97889.htm
  http://www.mashpedia.net/QWERTZ
  http://luatviet.org/Home/vietnam-wto/2007/2884/Viet-Nam-gia-nhap-WTO-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi.aspx
  http://envisafety.gataris.fr/Law/Tieuchuan/tcvn_Moi-truong.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbtmczzfjs/2015/127380637.html
  https://envisafety.gataris.fr/Courses/IT/itData/lkcl_Tieu-chuan.html
  http://cateringkieuan.com/tin-tuc/ATVSTP-cua-cac-nuoc-thanh-vien-WTO-194.html
  http://hhdnthanhhoa.vn/245/Moi-Doanh-nghiep-tham-gia-giai-thuong-Chat-luong-Quoc-gia-nam-2014.html
  https://tbt-mocst.vn/?p=23
  http://www.hntbt.org.cn/tbtmczzfjs/2015/127380636.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbtjdyq/2015/817381027.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbtjdyq/2015/817381028.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbtjdyq/2014/610379890.html
  http://hntbt.org.cn/yz/2011/1214378058.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbthkjs/2015/18381219.html
  http://www.hntbt.org.cn/tbtnscp/2013/613379315.html
  http://phuongthaolawfirm.com/vi-VN/1538-436/thuong-mai-quoc-teZU/khi-viet-nam-da-la-thanh-vien-wto-co-thay-doi-gi-dac-biet-trong-van-de-rao-can-ky-thuat-khong.aspx
  http://luudiachiweb.com/index.asp?tr=220
  http://showbiz18.blogspot.com/
  http://showbiz18.blogspot.com/
  http://notices-utilisateur.com/download.php?file=5LwsolnwdWs=
  http://notices-utilisateur.com/2158068/la-jurisprudence-senegalaise
  http://www.pspvn.info/diendan/showthread.php?t=70454
  http://dairyproductsmibariga.blogspot.com/2015/09/unpasteurised-dairy-products.html
  http://showerfilterpitsudega.blogspot.com/2016/02/shower-filter-oman.html
  http://tdc-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx
  http://phoxuavanay.com/congpho/index.php?/topic/11953-dich-vu-dang-ky-chu-ky-so-nao-gia-re-nhat-hien-nay/
  http://phoxuavanay.com/congpho/index.php?/topic/11999-dich-vu-cung-cap-chu-ky-so-viettel-ca-o-dau-uy-tin/
  https://www.compareexercisebikes.net/exercise-bicycles-ireland/
  http://sajhamedia.com/nepalifmstuff/newswrapforwebpage.aspx?name=https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTZ
  http://sovserv.su/member.php?u=3198
  http://phanbonnamviet.vn/tin-tức/item/182-nông-sản-việt-nam-phải-tìm-hiểu-hàng-rào-kỹ-thuật-để-tránh-bị-kiện.html
  http://showerfiltersuitei.blogspot.com/2016/02/shower-filter-oman.html
  http://chuyengianhabep.blogspot.com/2017/10/chia-se-giup-ban-ia-chi-mua-chu-ky-so.html
  http://chuyengianhabep.blogspot.com/2017/10/chia-se-giup-ban-ia-chi-mua-chu-ky-so.html
  http://pdf-notices.com/commercialisation-des-produits-petroliers-pdf-document-pdf.html
  http://pdf-notices.com/commercialisation-des-produits-petroliers-pdf-document-pdf.html
  http://ceramictiletsumeyare.blogspot.com/2016/03/glue-for-ceramic-tile.html
  http://thongtinkhcndaklak.vn/eayong/KenhTin/Forms/DispForm.aspx?ID=643
  http://floortilekuchinto.blogspot.com/2015/06/granite-floor-tiles.html
  http://bepchauau.net/guide-nop-thue-qua-mang-nhu-the-nao.html
  http://bepchauau.net/luu-y-cach-gia-han-chu-ky-so-ma-ban-can-biet.html
  https://penzington.com/QWERTZ
  https://bepchauau.net/luu-y-cach-gia-han-chu-ky-so-ma-ban-can-biet.html
  https://bepchauau.net/chu-ky-so-dung-de-lam-gi-tu-van-tu-a-z-chu-ky-so-cho-doanh-nghiep.html
  http://en.wikipedia.nym.bz/wiki/QWERTZ
  http://en.wikipedia.nym.li/wiki/QWERTZ
  http://en.wikipedia.nym.sk/wiki/QWERTZ
  http://evavnplus.blogspot.com/2017/10/huong-dan-ang-ky-tai-khoan-nhan-to-khai.html