Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 838 Lượt xem
Đánh giá post

BÀI THU HOẠCH

Chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh thì quần chúng nhân dân là nội dung cơ bản và cốt lõi trong tư tưởng của Người. Sinh thời, Người luôn chú trọng công tác chăm lo cho đời sống của nhân dân, phát huy dân chủ. Đặc biệt Người luôn coi trọng việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

HỒ CHÍ MINH VÀ XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

1. Nhận thức về tư tưởng trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân đã thể hiện rõ vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. Tư tưởng của Người là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin khi nhìn nhận vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh thì yêu nước phải đi liền với thương dân, người cách mạng trung với nước là phải hiếu với dân. Việc này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, cách mạng mà còn ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ý thức tôn trọng Nhân dân là thể hiện thái độ của người cách mạng hiểu rõ vị trí, vai trò của Nhân dân. Người cho rằng trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, vẻ vang bằng việc chăm lo đời sống của Nhân dân.

Sức mạnh của Nhân dân cũng như khối đại đoàn kết dân tộc đã được thể hiện rất rõ trong sự nghiệp cách mạng của Người. Người cho rằng muốn nhận được sự tôn trọng của nhân dân thì trước hết người cán bộ phải hiểu nhân dân, chú trọng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Nhân dân.

Người cho rằng mỗi người cán bộ phải tạo được niềm tin trong nhân dân, phải hiểu biết những việc nên làm và không nên làm trong công việc cũng như trong cuộc sống đối với Nhân dân. Để tạo được niềm tin đó thì mỗi người cán bộ phải tự nâng cao nhận thức, có ý thức kỷ luật.

Đánh giá cao vai trò của Nhân dân, phát huy dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tư tưởng của Người đã giải thích dân chủ là dân làm chủ và dân là chủ – nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho Nhân dân hiều được quyền làm chủ của mình, xây dựng một nhà nước thật sự dân chủ, tiến bộ. Nhân dân không chỉ có quyền lợi làm chủ mà phải đi đôi với nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước.

tôn trọng Nhân dân là phải giải thích cho Nhân dân hiểu rõ, khi Nhân dân chưa hiểu, chưa được giải thích rõ thì không thể thực hành dân chủ thực sự. Khi Nhân dân đã hiểu rõ thì giải quyết vấn đề gì cũng nhanh chóng và đơn giản. Bởi vậy, muốn phát huy dân chủ thì người cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, học hỏi dân để lãnh đạo dân. Chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, xóa nạn mù chữ, đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

2. Nhận thức về đạo đức trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

Tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh thể hiện sự thống nhất cao về ý thức tôn trọng Nhân dân. Trong tư tưởng đạo đức của Người thì Nhân dân không phải tầng lớp thấp kém, đáng khinh rẻ mà là những người chủ thật sự của đất nước, thực hiện quyền dân chủ của mình theo quy định của pháp luật.

Người cho rằng mỗi cán bộ. chiến sĩ phải nâng cao tinh thần đạo đức, có ý thức tôn trọng Nhân dân vì sức dân là sức nước, việc gì dễ mà mười lần dân không chịu thì cũng thành khó, việc gì khó mà trăm lần mà dân liệu thì cũng xong.

Đạo đức tôn trọng Nhân dân phải được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thực hiện thông qua việc nêu cao những tấm gương trong sạch, liêm chính. Đặc biệt phải xử lý những người tham ô, tham nhũng trong bộ máy cơ quan Nhà nước đúng theo quy định của pháp luật.

Tư tưởng đạo đức của Người đã thể hiện rõ người cán bộ, đảng viên phải có lối sống tiết kiệm bởi vì nếu không tiết kiệm mà sống xa xỉ thì sẽ sinh ra tham lam. Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người trong các công sở phải làm gương cho dân bắt trước, phải được dân tin cậy.

Trong đạo đức của người cán bộ phải Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chỉ có như vậy thì mới có thể làm kiểu mẫu cho Nhân dân, nhận được sự tôn trọng và tin cậy của Nhân dân.

Nâng cao dân trí, phát triển văn hóa chính trị, tính tích cực của công dân tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, phát huy quyền làm chủ của mình theo quy định của pháp luật. Nhận thức rõ mối quan hệ giữa người cán bộ Nhà nước và Nhân dân là yếu tố quan trọng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người cán bộ phải gần gũi Nhân dân, thực sự cầu thị và không được chủ quan, phải đi đúng đường lối, kiên quyết dựa vào quần chúng, hướng dẫn quần chúng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mỗi người cán bộ, đảng viên phải hiểu được mục đích cuối cùng là phục vụ nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của Nhân dân, không được mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh.

Nếu người cán bộ rời xa Nhân dân, không hiểu được nguyên vọng của Nhân dân thì sẽ dẫn tới việc thiếu ý thức đạo đức tôn trọng Nhân dân. Do đó người cán bộ phải quan tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân về mọi mặt kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, văn hóa để phát huy tiềm năng của mọi người dân trong khuôn khổ pháp luật.

Khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ Nhân dân phê bình thì việc to mấy, khó mấy cũng không làm được. Người dân trông thấy lợi ích thiết thực chứ không thể lý luận suông do đó phải nhất quán về đạo đức và tư duy của người cán bộ.

Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ sau nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, nêu cao chủ nghĩa tập thể, bài trừ chủ nghĩa cá nhân, phát huy phẩm chất chí công vô tư trong lối sống và làm việc. Người nêu rõ là làm người cán bộ phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, lòng luôn hướng về Đảng, về Tổ quốc và đồng bào.

Làm người cán bộ phải đấu tranh quên mình, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, yêu nước thương dân. Lấy lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động làm động cơ để thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Theo Người, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do đó phải chăm lo đời sống cho Nhân dân, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống văn hóa người dân.

Việc chăm lo đời sống Nhân dân không chỉ trong thời kỳ cách mạng mà cả trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chú trọng chăm lo công ăn việc làm cho người dân, giải phòng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Cả cuộc đời Người đã phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, ngay cả trong Di chúc Người cũng không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình. Người quan tâm đến đời sống Nhân dân, tiết kiệm từng đồng tiền, hạt gạo của Nhân dân, chủ trương tăng gia sản xuất và tiết kiệm hũ gạo như mọi người dân.

3. Nhận thức về phong cách trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

Trái tim Người có cùng nhịp đập với Nhân dân, Người sinh ra từ Nhân dân, đấu tranh vì lợi ích của Nhân dân, cuộc đời Người không dính líu tới vòng danh lợi. Người sống hết sức giản dị và mộc mạc. Đây là nhân cách lớn của Người, là cái tâm, cái đức vì dân, vì nước của Người.

Người luôn giữ tính cách bình dị dù là khi giữ cương vị cao nhất. Luôn chú ý lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, tiếp thu phê bình của quần chúng đồng thời không ngừng học hỏi quần chúng đã làm nên phong cách tôn trọng Nhân dân của Hồ Chí Minh.

Thể hiện thái độ yêu thương, trân trọng con người, Hồ Chí Minh luôn chú ý giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng Nhân dân, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác hay thừa nhận mình là vĩ đại.

Đặc biệt Người đề cao vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng đất nước. Người căn dặn Đảng, Chính phủ phải chú trọng bồi dưỡng, đảm bảo bảo một tỉ lệ phụ nữ thích đáng trong hàng ngũ cán bộ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Điều này đã thể hiện tư tưởng lớn của người về quyền bình đẳng cho phụ nữ. Không chỉ vậy mà người còn rất kính trọng người già và yêu thương trẻ em thể hiện nhân cách văn hóa lớn của người.

Dù công việc bận rộn nhưng Người luôn dành thời gian để nghe dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân. Người đi về cơ sở, ra thao trường cùng bộ đội, đến hầm mỏ, công trường, bệnh viện, trường học….. đã thể hiện tác phong quần chúng và phong cách phát huy dân chủ của Người. Người thấu cảm được cuộc sống xung quanh, thấu hiểu được nguyện vọng của mọi tầng lớp Nhân dân.

Người thẳng thắn phê bình thói “quan trên về làng”. Mỗi khi cán bộ về với Nhân dân thì phải hòa nhập với cuộc sống của Nhân dân vậy thì dân mới dám nói, dám phê bình. Người rất đề cao ý thức dân chủ, phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, tôn trọng tập thể, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân.

Đối với Người, tình thương yêu dành cho nhân dân cũng chính là trách nhiệm của bản thân phải đủ lớn để Nhân dân tin cậy. Người chỉ ra rằng chính sách của Đảng và Chính phủ là phải chăm lo một cách chu đáo và tận tình cho đời sống Nhân dân. Cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao văn hóa, không để dân đói, dân rét, dân bệnh. Đồng thời, Người luôn gương mẫu đi đầu trong việc chống lãng phí, chống tham nhũng, nói đi đôi với làm.

->>> Xem thêm : 5 điều bác hồ dạy

NHẬN THỨC VỀ CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

1. Nhận thức về chủ trương của Đảng trong xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

Dân vận là việc rất quan trọng vì nếu dân vận kém thì việc gì cũng không thành công. Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Người về công tác dân vận, coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, tin tưởng vào lực lượng của Nhân dân để làm cách mạng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự có ý thức kỷ luật, tiên phong, gương mẫu, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng đất nước, đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, công tác dân vận phải được chú trọng hơn nữa, thực hiện đổi mới và tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng và Nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của quần chúng nhân dân, tạo được lòng tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với từng cán bộ, đảng viên.

Đảm bảo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn, xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân và giải quyết được lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân được tham gia ý kiến, tham gia thảo luận, giám sát trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng văn bản pháp luật xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thực hiện tinh thần của Hiến pháp năm 2013, để cao đạo đức xã hội, thực hiện quyền con người, quyền công dân, tôn trọng và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân. Phát huy dân chủ trong Đảng, vai trò chủ động sáng tạo, giám sát và phản biện xã hội của Mặt Trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Các cấp, ngành, địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Quán triệt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải thuận lòng dân, tạo điều kiện để nhân yên tâm học tập, lao động sản xuất.

Cân bằng hài hòa lợi ích chính đáng của các giai tầng trong xã hội, gắn nghĩa vụ với quyền lợi. Coi trọng sức khỏe nhân dân, xây dựng công tác dân số, sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

2. Nhận thức về nhiệm vụ của Đảng trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân:

Thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng thành chính sách pháp luật. Quan tâm bổ sung quy chế đảm bảo phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả của bộ máy lãnh đạo Nhà nước, nhất là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện nghiêm túc, định kỳ việc tiếp dân, đối thoại với nhân dân, xử lý những kiến nghị của nhân dân.

Xây dựng quy chế về việc lấy kiến đánh giá của nhân dân và doanh nghiệp đối cơ quan Nhà nước, các cán bộ, đảng viên đang làm việc trong bộ máy Nhà nước. Khuyến khích người dân tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước. Nêu cao những tấm gương tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ Chí Minh.

Thực hiện có trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.  Ưu tiên đầu tư ngân sách, nâng cao các dịch vụ công, đảm bảo mỗi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRONG XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng phải được tuyên truyền rộng rãi và đẩy đủ trong mọi tầng lớp nhân dân. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng chương trình kế hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện cải cách hành chính để nhân dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tăng cường đồng thuận trong xã hội.

Nhận thức sâu sức, đầy đủ về mồi quan hệ giữa Đảng và Nhân dân. Phát huy tinh thần yêu nước trong nhân dân và lòng tự hào dân tộc.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, người đứng đầu phải là tấm gương sáng trong việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân. Vì dân, vì nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo được uy tín tốt trong nhân dân, tạo được lòng tin và sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.

Chống các biểu hiện quan liêu, thờ ơ, xa dân, giải quyết dứt điểm những bức xúc, khó khăn của nhân dân. Chủ động đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân.

Xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia về chính sách an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học. Lấy dân làm gốc, từ đó đề ra những chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực tiễn nhu cầu của nhân dân.

Thực hiện công việc một cách chí công vô tư, khách quan. Trong đạo đức, lối sống và tác phong phải khiên tốn, giản dị nhất là từ những cán bộ chủ chốt ở những cấp cao cho đến những cán bộ ở các địa phương.

Phải sâu sát thực tế thì mới kịp thời nắm bắt được ý dân, thấu hiểu lòng dân. Gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực với nhân dân. Làm việc với thái độ công tâm, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, nâu cao tinh thần yêu nước và ý thức xây dựng Tổ quốc trong thời đại mới.

->>>>> Xem thêm : bài thu hoạch cảm tình đảng

Đánh giá post