Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  

 

CÁC VĂN BẢN VỀ TBT

Trong mục này chúng tôi cung cấp các văn bản có liên quan đến hoạt động TBT Việt Nam, do các cơ quan tổ chức ban hành.

 

I. BẢNG THÔNG KÊ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TBT

 

STT

Số ký hiệu - Trích dẫn

Ngày ban hành

1

Quyết định 1253/QĐ-TĐC Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

12/06/2014 

2

Quyết định 27/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

04/04/2014 

3

Quyết định 3014/QĐ-BKHCN Về thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

08/08/2012

4

Thông tư 15/2012/TT-BKHCN Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

08/08/2012

 

5

Thông tư số  24/2011/TT-BKHCN Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

30/09/2011

6

Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015.

30/09/2011

7

Quyết định 1677/QĐ-BKHCN Phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015"

Chi tiết

10/06/2011

 

8

Quyết định 682/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (the Agreement on Technical Barriers to Trade, sau đây gọi là Hiệp định TBT) giai đoạn 2011 - 2015 

 Bản tiếng Việt

10/05/2011

 

9

225/QĐ-TĐC  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hết hiệu lực)

10/02/2010

10

Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (hết hiệu lực)

12/08/2009

 

11

Công văn số 640/TĐC-TBTVN ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Báo cáo thực hiện Đề án TBT 6 tháng đầu năm 2007

13/06/2007

12

Quyết định 579/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

21/05/2007

13

Quyết định 05/2007/QĐ-BKHCN ban hành "Chương trình thực hiện Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010"

30/03/2007

14

Công văn 228/BKHCN-TĐC về việc kiểm điểm tình hình thực hiện Đề án TBT

23/01/2007

15

Công văn 22/TĐC-TBTVN Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ thành viên của WTO về TBT

09/01/2007

16

Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010"

04/12/2006

17

Công văn  3238/BKHCN-TĐC báo cáo tình hình triển khai Hiệp định TBT

30/11/2006

18

Công văn  2326/KHCM-TĐC Bao cáo thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về TBT

11/09/2006

19

Quyết định 16/2006/QĐ-BKHCN Ban hành "Quy định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giao đoạn 2006-2010"

23/08/2006

20

Công văn 35/TBTVN-HCTH hướng dẫn về xây dựng Website của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT

27/06/2006

21

Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN Ban hành "Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại"

04/05/2006

22

Quyết định 07/2006/QĐ-BKHCN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

20/03/2006

23

Công văn 06/TBTVN-HCTH về việc Hướng dẫn về cơ sở vật chất kỹ thuật của Điểm TBT các Bộ và địa phương

10/02/2006

24

Công văn 05/TBTVN-HCTH về việc Cập nhật văn bản pháp quy kỹ thuật

09/02/2006

25

Công văn 233/BC-BKHCN về hoạt động của Ban liên ngành TBT năm 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007

23/01/2006

26

Công văn 2374/BKHCN-TĐC Về việc thành lập mạng lưới TBT Việt Nam

13/09/2005

27

Công văn 1702/BKHCN-TĐC Các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật đáp ứng yêu cầu WTO

05/07/2005

28

Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Bản tiếng Việt 

Bản tiếng Anh

26/05/2005

29

Quyết định số 444/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 về việc phê duyệt đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Bản tiếng Việt 

Bản tiếng Anh

26/05/2005

 

30

 Nghị định 179/2004/NĐ-CP Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Bản tiếng Việt 

Bản tiếng Anh

21/10/2004

31

Quyết định 12/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

26/05/2003

32

Quyết định 356/QĐ-BKHCN về việc thành lập Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bản tiếng Việt

25/03/2003

 

II. BẢNG THỐNG KẾ TÌNH HÌNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHÓM 2 CỦA CÁC BỘ THUỘC MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM

 

STT

Cơ quan ban hành

Tên văn bản

Ghi chú

1

Bộ Khoa học Công nghệ

Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 03 năm 2009 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý

Chi tiết

2

Bộ Y tế

Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 12 năm 2011 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý  

Chi tiết

3

Bộ Giao thông vận tải

Thông tư số 63/2011/TT- BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2011 Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn  thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước  

Chi tiết

4

Bộ Lao động thương binh xã hội

Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước

Chi tiết

5

Bộ Công thương

Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 04 năm 2012 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng  gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý  

Chi tiết

6

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 07 năm 2011 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý  

Chi tiết

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông

Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 08 năm 2009 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý  

Chi tiết

8

Bộ Xây dựng

Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18 tháng 06 năm 2009 về việc Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng

Chi tiết

9

Bộ Tài nguyên môi trường

 

Chưa ban hành

10

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chưa ban hành

 

 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ