Skip to main content
Go Search
Trang chủ
Đăng ký
Sơ đồ website
Hệ thống thông báo tự động
English
Thư điện tử (Email)
CƠ SỞ DỮ LIỆU
BẢN TIN TBT VIỆT NAM
  
Modify settings and columns
News
Nội dung công việcFilterEdit
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2017 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
25/04/2017 17:02 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).New
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2017 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
31/03/2017 14:55 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2017 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
01/03/2017 11:34 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2017 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
01/03/2017 11:32 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
23/12/2016 11:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
05/12/2016 14:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
25/10/2016 10:30 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
22/09/2016 14:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
29/08/2016 9:33 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
26/07/2016 15:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
28/06/2016 9:03 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
10/06/2016 10:20 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
10/06/2016 10:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
10/06/2016 10:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
10/06/2016 10:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2016 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
10/06/2016 10:18 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2015 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
16/12/2015 16:22 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2015 (File adobe 1.4Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
27/11/2015 15:41 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2015 (File adobe 1.3Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
28/10/2015 14:43 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2015 (File adobe 1.37Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
28/09/2015 12:26 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2015 (File adobe 1.35Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
25/08/2015 12:36 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2015 (File adobe 1.6Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
23/07/2015 10:05 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2015 (File adobe 1.35Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
02/07/201514/07/2015 22:53 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2015 (File adobe 1.38Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
02/06/201514/07/2015 22:53 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2015 (File adobe 1.2Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146.
04/05/201508/07/2015 16:11 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2015 (File adobe 1.06Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
02/04/201508/07/2015 16:11 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2015 (File adobe 1.2Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
04/03/2015 11:45 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2015 (File adobe 1.5Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
05/02/2015 15:58 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2014 (File adobe 1.55Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
17/12/2014 9:45 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2014 (File adobe 1.55Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
29/11/2014 13:40 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2014 (File adobe 1.3Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
25/10/2014 15:04 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2014 (File adobe 1.8Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
01/10/2014 15:24 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2014 (File adobe 1.88Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
25/08/2014 14:00 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2014 (File adobe 1.37Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
25/07/2014 9:33 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2014 (File adobe 1.1Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
30/06/2014 16:09 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2014 (File adobe 1.46Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
30/05/2014 11:33 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2014 (File adobe 1.16Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
05/05/2014 11:01 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2014 (File adobe 1.22Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
27/03/2014 15:28 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2014 (File adobe 1.33Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
28/02/2014 13:47 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2014 (File adobe 1.45Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
24/01/2014 14:18 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2013 (File adobe 1.21Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
18/12/2013 15:19 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2013 (File adobe 1.12Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
06/12/2013 16:51 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2013 (File adobe 1.8Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
22/11/2013 14:43 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2013 (File adobe 1.52Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
15/10/2013 16:07 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2013 (File adobe 1.35Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
02/10/2013 15:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2013 (File adobe 1.63Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
19/08/2013 14:32 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2013 (File adobe 1.46Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
30/07/2013 10:24 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2013 (File adobe 1.37Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
17/06/2013 14:54 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2013 (File adobe 1.44Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
22/05/2013 15:17 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2013 (File adobe 1.35Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
15/04/2013 10:15 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2013 (File adobe 1.82Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
26/03/2013 8:32 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2013 (File adobe 11Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
22/03/2013 9:56 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2012 (File adobe 1.67 Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
14/01/2013 13:06 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2012 (File adobe 1.51 Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
24/12/2012 9:17 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2012 (File adobe 1221 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
20/11/2012 16:17 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kính mời Quý bạn đọc nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2012 (File adobe 1383 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc cần góp ý hoặc trợ giúp xin gọi vào số ĐT: 04.37912146
17/10/2012 15:55 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2012 (File adobe 821 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
19/09/2012 15:38 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2012 (File adobe 1.021 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
15/08/2012 13:37 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2012 (File adobe 1.105 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
18/07/2012 16:00 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2012 (File adobe 970 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
19/06/2012 16:00 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2012 (File adobe 1.934 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
15/05/2012 15:48 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2012 (File adobe 1.2 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
24/04/2012 14:18 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2012 (File adobe 871 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
26/03/2012 14:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2012 (File adobe 871 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
06/03/2012 10:41 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2011 (File adobe 1.72 Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
07/02/2012 15:15 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2011 (File adobe 766 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
31/01/2012 10:05 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2011 (File adobe 863 kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
25/11/2011 10:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2011 (File adobe 724kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
27/10/2011 11:37 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2011 (File adobe 796kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
28/09/2011 10:46 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2011 (File adobe 696kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
16/08/2011 10:07 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2011 (File adobe 916kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146.
21/07/2011 14:24 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2011 (File adobe 888kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
07/07/2011 14:54 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 4 năm 2011 (File adobe 1.36Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
03/06/2011 8:32 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 3 năm 2011 (File adobe 1.88Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
25/04/2011 15:18 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 2 năm 2011 (File adobe 3.47Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
18/04/2011 10:26 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 1 năm 2011 (File adobe 2.40Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
11/02/2011 15:56 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 12 năm 2010 (File adobe 818Kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
25/01/2011 14:06 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 11 năm 2010 (File adobe 1.25Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
06/01/2011 15:30 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 10 năm 2010 (File adobe 2.46Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
02/12/2010 13:06 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 9 năm 2010 (File adobe 1.23Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
01/11/2010 10:59 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 8 năm 2010 (File adobe 902kb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
20/09/2010 10:49 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 7 năm 2010 (File adobe 1.36Mb).
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
01/09/2010 11:31 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 6 năm 2010 (File adobe 1.41Mb
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
30/07/2010 13:54 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>>BẢN TIN SỐ 5 năm 2010 (File adobe 1.26Mb
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
21/06/2010 17:14 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 4 năm 2010 (File adobe 942Kb)
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
01/06/2010 9:38 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 3 năm 2010 (File adobe 1.13 Mb)
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
29/04/2010 15:35 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 2 năm 2010 (File adobe 1.73 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
06/04/2010 10:28 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 1 năm 2010 (File adobe 1.55 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
06/04/2010 10:28 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/04/2010 10:27 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 7 (File adobe 2.07 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
10/02/2010 10:40 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 6 (File adobe 1.57 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
18/12/2009 8:53 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 5 (File adobe 2.17 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
20/11/2009 11:59 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 4 (File adobe 2.73 Mb) 
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
10/11/2009 9:16 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 3 (File adobe 2.25 Mb)  
Trong quá trình đọc, khai thác Bản tin nếu Quý bạn đọc gặp khó khăn xin vui lòng gọi trợ giúp anh Cao Văn Hưởng ĐT: 04.37912146
11/09/2009 8:54 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Nhấn vào đây để đọc >>> BẢN TIN SỐ 2
05/08/2009 12:22 
.Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441.

Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org

Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007

Cổng thông tin được xây dựng với hỗ trợ của Dự án MUTRAP II do Liên minh châu Âu tài trợ